!!….آقایی کرزی تخته شطرنج را تغیر داد
—————————————

برگردان بفارسی – دکتر صفوی
“کرزی: ” امریکا 17 سال مشغول کشتن افغانها است”.
مصاحبه جنجال برانگیز کرزی را با تلویزون روسی مطالعه کنید:
معلوم میگردد که گویی آقایی کرزی تازه از خواب بیدار شده اند وبه یک انقلابی دو آتشه تبدیل شده اند که گویی تاریخ زندگی و قدرت اش را قطعآ فراموش کرده است.
حامد کرزی : “امریکای ها همه را فریب دادند و17 سال است که مارا میکشند.”
” افغانستان را تنها وتنها روسها کمک کرده میتوانند نه امریکا ونه هم انگلیس ها”
معلوم میگردد که گویی آقایی کرزی تازه از خواب بیدار شده اند وبه یک انقلابی دو آتشه تبدیل شده اند ممکن است ایشان فراموش کرده باشند …ولی تاریخ هرگز این چند روز پبش را که ایشان را به همکاری این سربازان تازه نفس اشغالگردر دشت های اروزگان دیسانت کرده بودند وبعدا به تاج تخت رسانید فراموش نمیکند.

لطفآ به یک قسمت مصاحبه ایشان که با تلویزیون روسی NTV ( کانال غیر وابسته) انجام داده است توجه کنید:
کرزی : من به همه این سوال را پیهم میدهم که چرا این هفده سال جنگ ما هنوز به خطر جدی مواجهه هستیم؟ چرا این جنگ تمام نمیشود؟ این جنگ وترور چیست؟
من زمانی فهمیدم که امریکا ها از ما استفاده میکنند ومارا فریب میدهند ومن استعفا دادم وصحنه را ترک کردم .
کرزی افزود : ازچهارگوشه کشور نزد من می آمدند و میگویند که طیارت ( هلیکوپتر) های ناشناس به زمین فرود میشوند که داعش وتجیزات را باخود دارند ؛ با طالبان محلی میشود کاری کرد وصحبتی انجام ولی بیگانه های که آمده اندمردم بومی را ازخانه وکاشانه شان بیرون میکنند ومیکشند واین داعشیان تعداد شان حالا به چند هزار میرسد.
خبرنگار : این چه طیارات هستند وازکجا؟
کرزی : اینرا از امریکا پرسان کنید ..زیرا تمام فضایی ما دراختیار وکنترول امریکا است وآنها فضایی ما را کنترول میکنند. وبدون اجازه آنها هیچ جیزی پرواز نمیکند ؛ ایشان درافغانستان نیروهای نیابتی وقراردادی دارند که دارایی تجهزات فضایی اند ومن تلاش کردم که اینها را از کشور اخراج کنم اما ناکام ماندم ، اینکه چه کسی می آید وچه کسی میرود خود تصور کنید.
خبرنگار: امریکایها به این باور اند که گویا روس ها به طالبان سلاح ومهمات میدهند درحالیکه هیچ سندی هم درمورد ارایه نمیکند ؛ آیا این واقعیت دارد ونظر شما درمورد چیست؟
کرزی : این دروغ است وحقیقت ندارد روسیه مارا همواره کمک کرده است حتی زمانیکه نیروهایش به دعوت ببرک کارمل، رئیس‌جمهور اسبق به افغانستان حمله کردند ، درست است که حتی در آنزمان با یکدیگر می‌جنگیدیم اما روسیه به ساخت مدارس و شفاخانه ها در افغانستان اقدام کرده بود. امریکا اینچا فابریکه تولید تروریزم تولید میکند وعلیه شما استفاده کردند ومیکنند .
کرزی به ادامه گفت : امریکایی‌ها وقتی میگویند که گروه القاعده در نتیجه تهاجم روسیه به وجود آمد این یک دروغ محض است ، آنها از جنگ استفاده کردند تا القاعده را در کمپ‌های نظامی پاکستان تقویه کنند، آنها می‌خواستند تنها ابر قدرت باشند و به این هدف رسیدند،و این کار را انجام دادند وموفق هم شدند اتحاد جماهیر شوروری سقوط نمود و یکی از دلایلش همین جنگ بود.
کرزی گفت : وقتی امریکا علیه طالبان اقدام کردند ، روسیه عملادر این مورد با امریکا یها کمک جدی نمود وروسیه باور داشت که امریکا درحقیقت علیه تروریزم مبارزه میکند ؛ من درآنوقت ولادیمیر پوتین را گفته بودم که اینجا وضعیت به شکل دیگری جریان دارد ، ولی پوتین مرا آرام ساخت وگفت :” ما طالبان را نابود میسازیم” واین یک مبارزه دسته جمعی است ؛ ولی همان وقت امریکا همه را فریب دادند.
کرزی به ادامه گفت : این چه نوع جنگ وتروریزم است که هر روز سلاح ومهمات طالبان اضافه واضافتر میگردد.
وی افزود :” بلی یک تعداد اینها طالبان میانه رو وازهمین منطقه هستند که میشود همرای شان کاری کرد…این طالب های محلی اند که بخاطر دفاع از منطقه خویش علیه امریکا وداعش مبارزه میکنند ؛ کرزی تاکید میکن که ما نمیتوانیم بدون کمک روسیه با آنها مقابله کنیم زیرا ما میدانیم که طالبان از جانب پاکستان تقویت میشود و بخشی از این گروه از خارجی‌ها تشکیل شده است.”.
کرزی گفت : آمریکا نخست میلیاردها دلار به پاکستان تسلیم نمود و بعد از آن اعلام کرد که هیچ روابط خاصی با پاکستان ندارد.
کرزی میگوید : من از امریکایها پرسان کردم که شما چه میکنید؟؟
خبر نگارروس پرسان کرد : جواب امریکایها درمورد چه بود؟
کرزی : هیچ ، فقط حرف های عموی وبی ربط وگویاما بخاطر ثبات در این منطقه حضور داریم.
کرزی به خبرنگار روسی گفت : من کاملا و خیلی عالی درک میکنم که اگر شما روابط جدیدی با پاکستان و افغانستان بوجود آورید دقیقا شما مارا کمک کرده میتوانید، نه آمریکا و نه بریتانیا هرگز نمیتوانند افغانستان را کمک کنند.
وی نیز گفت : نه بریتانیایی‌ها که ما آنها را چند بار از کشورمان بیرون انداخته‌ایم و نه آمریکایی‌ها که 17 سال است که ما را میکشند نمیتواند به افغانستان کمک کند بلکه فقط روسیه میتواند. ما آخرین مانع در مقابل تروریست‌ها هستیم. ما بالغ بر یک قرن و نیم است که با آنها به طور مداوم درگیر هستیم ونهایت خسته هم شده اییم.

یاد داشت صاحب قلم :کاش این حقایق انکار ناپزیز را را قبلا درزمان زمامداری خویش افشآ مینمودند که نکردند وکاش اکنون به حرف خویش همین اکنون صادق باشد که نیست.. کرزی با این نیرنگ خویش که اسمش سیاست تحقیر شده است میخواهد تخته شطرنج را تغیر بدهد و بازی سیاه دیکری را آغاز کند.درحالیکه گند اولی اش تعفن اش هنوز که هنوز است منطقه وجهان را اذیت میکند وپابرجاست ؛ حالا بازی دیگری را آغاز کرده است.
اینکه حامد کرزی سخن برزبان می آورند وسکوت مرگبار را میشکنند معلوم است که اهداف سیاه سیاسی دیگری را نیز دنبال میکنند.
“به‌ هر رنگ‌ خواهی‌ جـامه‌ میپوش‌
مـن‌ از طـرز خـرامت‌ می‌شنـاسم

Advertisements