ریاست اجرایی اعلام کرد که قرار است در روز جمعه شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان به کابل بیاید و گفتگوهای رسمی دولت با دولت میان افغانستان و پاکستان آغاز شود. ادامه سفرهای مقام های پاکستانی به افغانستان به مفهوم چیست؟

به گزارش  سایت همایون بنقل ازشبکه اطلاع رسانی افغانستان، داکتر صادق باقری استاد دانشگاه در برنامه «بازنگاه» هنوز هم بر واقعیت های تلخی که در افغانستان و میان افغانستان و پاکستان جریان دارد مقام های پاکستان اظهار همسویی یا اظهار موافقت یا اظهار پذیرش نکرده است. اینها نشان می دهد که هنوز هم پاکستان بر موضع سابقش استوار است و باز هم درصدد همان بازی های دوگانه ای است که در گذشته به صورت متوالی جریان داشته است.

استاد دانشگاه، معتقد است جای امیدواری برای نتیجه مذاکرات میان افغانستان و پاکستان و تغییر موضع واقعی پاکستان وجود ندارد و گفت: موضوع این است که موضع پاکستان تغییر نکرده است. در واقع استراتژی کلان پاکستان همچنان به وضع سابق باقی است طبعا از پاکستان انتظاری نباید داشت چرا که سابقه به وضاحت ثابت کرده است. از طرف دیگر حمایت کشورها از افغانستان و پاکستان در شرایط توازن قرار ندارد و پاکستان بسیار بیشتر حمایت می شود. پس جای امیدواری بالایی از این مذاکرات میان دو کشور وجود ندارد.

Advertisements