به نقل از گزارشنامه افغانستان، گزارش «خاص» واصله مشعر است که شماری از قاچاقچیان اسلحه به حزب اسلامی گلبدین در شمال انواع جنگ ابزار تحویل می دهند. این درحالی است که انتقال نفرات غیر مسلح به مزارشریف ( که بعداً درآن جا مسلح می شوند) از سوی قوماندانان حزب اسلامی به کمک ارگان های دولتی ادامه دارد. معلوم نیست چه مرجعی هزینه خریداری سلاح ها را می پردازد. این افراد بیشتر خریدار انواع سلاح ومهمات از نزد افسران و سربازان اردوی ملی می باشند. امنیت ملی و قطعه کشف وزارت دفاع همه این افراد را می شناسند؛ اما هیچ مزاحم آن ها نمی شوند.
Advertisements