رییس جمهور پس از فرونشاندن جنجال بلخ و در آستانه انتخابات، نیازمند جنرال دوستم شده است تا بار دگیر از وی سکوی پرتابی بسازد برای ماندن در قدرت و حال، جنرال در تبعید می ماند یا مجبور به مدارا می شود؟

به گزارش  سایت همایون بنقل ازشبکه اطلاع رسانی افغانستان ، جای خالی معاون اول ریاست جمهوری با وجود شخص اتمر هیچ گاه از سوی ارگ و حتی رییس جمهور احساس نشد زیرا در زمانی که باید جنرال دوستم حکم صندوق رای را ایفا می کرد، متحد بود و در برهه ای از زمان، گزینه ای برای حذف و اکنون نیاز قدرت در برگزاری انتخابات می باشد.

جنرالی که چهاردهه در فراز و نشیب سیاست افغانستان توانست بدل به رهبری قدرتمند شود که حذف وی معادل مقابله با قومیت ازبک است، ماه ها در تبعید با رسوایی به سر می برد که سقوط سیاسی و اجتماعی در پی داشت.

ایتلاف نجات با اتحاد سه رهبر بزرگ قومی و جهادی بدل به خار چشم ارگ در چالش قدرت شد اما نتوانست مانع برکناری عطا از بلخ، سکوی برای محقق در قدرت و بازگشت جنرال به مقام و کشور شود زیرا این اتحاد در میان سه قومیت بدل به اهداف مشترک برای مقابله با سلطه گری ارگ نشد.

پس از مدارای عطا با رییس جمهور که شوک بزرگ برای مردم و بخصوص مخالفان حکومت بود اینک خبرهای از تلاش حکومت در گفتگو با جنرال دوستم منتشر شده که بازگشت وی به کشور را در پی خواهد داشت و می تواند مقام معاونت اول را با صلاحیت های محدود چون گذشته بازگرداند اما آیا رهبر قوم ازبک دگرباره مجاب به معامله با رییس جمهوری خاین در اتحاد و تعهدها می شود؟

از ابتدای اتحاد ناهمگون وی با اشرف غنی تا تبعید اجباری به ترکیه که در پی اعتراض های متعدد معاون اول ریاست جمهوری از عدم صلاحیت تا جابه جایی داعش به شمال و متهم کردن مقام های بلندپایه امنیتی ارگ بود، باید گفت که رهبران پشتون در کینه سقوط حکومت داکتر نجیب همواره خواهان از میان بردن جنرال دوستم می باشند.

اشرف غنی که با وجود تلاش های کرزی و تقلب های گسترده مجبور به تقسیم حکومت با داکتر عبدالله شد دیگر نیازی به تحمل جنرال دوستم در قدرت نداشت و با براندازی توطیه راه را برای حذف وی هموار کرد تا جایی که نه تنها نشانی از وحدت ملی حتی در ظاهر نماند بلکه دولتی تک قومی شکل گرفت با یک کشور فرو رفته در ناامنی که تنها افتخار آن، توافقنامه صلح با حکمتیار است.

از جانب دیگر، عطا محمد که در یک قدمی بدل شدن به رهبری بزرگ برای جریان مخالف حکومت در میان قومیت های غیرپشتون بود که همراهی جنرال رازق از جنوب را نیز به همراه داشت به یکباره راه مدارا با ریاست جمهوری در پیش گرفت و جنجال بلخ برای مدتی فروکش کرد.

در همین راستا، جنرال دوستم به عنوان رهبر قومی و حزبی نیازمند حضور در کشور است که اکنون در ماه ها تبعید نه تنها قدرت حزب جنبش کاهش یافته بلکه شکاف میان سران قومیت ازبک می تواند چالش بزرگ بر سر راه رهبری آینده فرزند ارشد جنرال باشد.

رییس جمهور همچنان که پایبند به هیچ پیمان و اتحادی نیست پس از چندین شکست در مذاکره با جنرال در تبعید در یک قدمی برگزاری انتخابات پارلمان و سپس ریاست جمهوری، خواهان توافق با معاون اول خود می باشد که هیچ گاه از صلاحیت های لازم در این مقام برخوردار نبوده است.

اینکه جنرال دوستم همچون عطا راه مدار در پیش می گیرد به واقعیت نزدیک تر از ماندن در تبعید و رد کردن پیشکش های ارگ است زیرا سیاست چهاردهه کشور نشان داده که رهبران بیش از اینکه به دنبال منافع ملی باشند، تشنه قدرت و مقام هستند.

از سوی دیگر، خلا حضور جنرال دوستم در میان قومیت، حزب و حکومت سبب شده است که گروه های تروریستی با فراقِ باز، مناطق تحت سلطه خود را تا شمال گسترده کنند تا جایی که دیگر از امنیت ولایت جوزجان خبری نیست آنهم در روزگاری که حکمتیار حکم مشاور حکومت را ایفا می کند و خیال نابودی رهبران جهادی در کنار براندازی جنگ قومی و مذهبی دارد.

و حال، جنرال دوستم می تواند در برابر بازگرداندن مقام، امتیاز و حل شدن پرونده ایشچی از سوی غنی مقاومت کند و همچنان از تبعید شاهد قدرت نمایی حکمتیار باشد در حالی که شمال در سقوط جبهه مقاومت غرق خون و جنگ است؟

Advertisements