کــودکــان ریش دار

دشــمنان اســلام در حــملات وحشــیانه دشــت ارچــی حتــی بر کــودکــان معصــوم رحــم نکــردند !
در حملات وحشیانه و بیرحمانه دشت ارچی بر زنان و کودکان مظلوم و بیدفاع دشمنان اسلام به ثبوت رسانیدند که آنها به هیچ معیارانسانی و هیچ ارزش مدنی پابند نیستند ورنه چنین بیرحمانه و ددمنشانه زنان و اطفال معصوم و بی گناه را قتل عام نمیکردند.
طالبان در طول سه دهه جهاد و مقاومت مسلحانه تا هنوز بینی یک فرد بی گناه و یا یک طفل معصوم را خون نکرده اند و همیش فقط دشمنان تفنگ بدست را هدف حملات شان قرار داده اند اما این نامردان عالم که توان رویارویی با مجاهدین سربکف و طلاب کرام را در میدان جنگ ندارند زور بازوی شان را به مردان کهن سال ، زنان و کودکان بی دفاع نشان میدهند.
محل را که این وحشیان و نامردان دهر در دشت ارچی چنین بیرحمانه با خاک و خون یکسان کردند یک مدرسه دینی همراه با یک کودکستان برای اطفال یتیم و بی پدر بود که هر سال در حدود دو هزار طالب بی پدر از آنجا فارغ شده و در خدمت خلق خدا دست بکار می شوند و حتی از ریختن خون شان در راه اسلام دریغ نمی ورزند.
حالا از یکسو این نوکران اجنبی به زور باداران نصرانی شان همین کودکان بی پدر را بی خانه و بی کاشانه ساخته و تعداد زیاد شان به درجه رفیع شهادت نایل کردند و از سوی دیگر مطبوعات نوکر صفت کابل ادعا دارد که کشته شدگان دشت ارچی کودک نه بلکه همه صاحب ریش و بروت اند.
این بردگان غرب و مزدوران اجنبی آنقدر از اسلام بیگانه شده اند که بر علاه آشنا نبودن با احکام نماز جنازه این را هم نمیدانند که داشتن ریش سنت رسول خدا و زینت ظاهری مرد مومن است و خداوند متعال این نعمت را به بندگانش بقدر مقام و منزلت ایشان در نزد حق تعالی عنایت می فرماید.
ازین رو میزان محکم بودن ایمان مرد مومن با طول ریش او در تناسب مستقیم قرار داد و خدای متعال برای فرزندان شهدای راه اسلام حتی در هنگام طفولیت این نعمت را بقدر کافی عطا می فرماید تا از سایر کودکان متمایز گردند.
با تقـــديم حــــــــــــــــرمت
حقــ(شـــمس الحـــق)ــانی
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

گــوشــمالی طــالــبان

امــریکا در راســتای ســیاســت شــکر و شــلاقـــش فــرزند ناخلــفش را یک گــوشــمالــی حســابی داد !
طالب بچه انتحاری که در دهه هشتاد میلادی از پدر امریکایی و مادر پاکستانی در منطقه وزیرستان شمالی بدنیا آمده درین سه دهه جنگ و خون ریزی در منطقه فراز و نشیب های بزرگی را طی کرده است ، زمان پدر امریکایی به خشم آمده و به عنوان تنبه او را چون سگان ولگرد از غار های تورا بورا بیرون کشیده و بسوی دریای سند پرتاب کرده ، زمان دیگری که از کردارش راضی بوده او را برای مدتی جهت سیاحت و تفریح به قطر و دوبی فرستاده است.
اما فرزند ناخلف درین اوخر از کم مهری های پدر امریکایی به ستوه آمده و بیشتر بسوی رقیبان او روی آورده ، گهی کاکا روسی و زمانی ماما ایرانی دست محبت به سر او کشیده و چیز های به جیبش انداخته که این موضوع چنان آتش خشم وغضب پدر امریکایی را بر افروخته که او را با یک گوشمالی جانانه متوجه بداخلاقی ها و نمک حرامی هایش کرده است.
دیده شود که در آینده این گوشمالی پدر امریکایی فرزند ناخلف را به صراط مستقیم برگشتانده و پسر اهل و صالح خواهد ساخت یا اینکه عاق پدر و مادر شده بکلی به دامان کاکا روسی و ماما ایرانی پناه خواهد برد.
با تقـــديم حــــــــــــــــرمت
حقــ(شـــمس الحـــق)ــانی