جاسوس امریکا به حمایت جاسوس پاکستان شتافت

زمانی که از کلوخ آتش پرید ودادستانی افغانستان. تصمیم گرفت تا اسحاق گیلانی این جاسوس سفاک پاکستان را بخاطر اظهارات وحمایت اخیرش از پاکستان مورد بازپرسی قرار دهد،رقاصهٔ مشهور وپیشقراول اعلای نمایش لباس،جاسوس امریکا عبدالله عبدالله به حمایت اش شتافت تا او را آزاد نماید!!
درینجا سه نظریه غالب وجود دارد که عبدالله عجولانه به حمایت اسحاق گیلانی شتافت:
اول: غنی تحت فشار افکار ملت پای گیلانی را به دادستانی کشاند وعبد الله را عقب اش فرستاد تا هم سیخ نسوزد وهم کباب!!
دوم :گیلانی ها از لحاظ اجدادی جاسوسان بریتانیا هستند ونواده های آنها افتخار جاسوسی پاکستان را نیز بدست آوردند‌.در اصل پاکستان خود طفل حرامی است که از پدر انگلیسی ومادرهندی زاده شده است.لذا انگلستان از امریکا خواسته است تا جاسوس اش عبد الله را به دفاع از گیلانی اعزام نماید!
سوم:گیلانی اخطار داده بود که هرگاه بیش از ده دقیقه در دادستانی باقی بماند،افغانستان را آتش خواهد گرفت.
آگاهان امور این. اخطار گیلانی را تجزیه وتحلیل نموده وبرآن شدند که پاکستان ممکن بخاطر دفاغ از جاسوس اش ،کابل وشهرهای بزرگ افغانستان را مورد حملات اتمی قرار دهد،ازنیرو وایسرای امریکا در کابل ناجناب اشرف غنی احمد زی که بانگ حمایت از جاسوسان وتروریستان را بسر کشیده است،رقاصه مشهور وطن عبدالله عبدالله خانه سامان ریاست اجرائیه را به کمک او اعزام داشت تا آتش قریب الوقوع را خاموش گرداند

توریالی خاوری

Advertisements