ناف رفتــگی اســتاد عطــا

در اثر زور آزمــایی با ارگ ناف اســتاد عطــا رفــته و به یک نافگــیر مــاهــر ضــرورت دارد !
ناف رفتگی یک حالت خیلی بد و ناگواریست که به قول مردم خدا نصیب دشمن سرتان هم  نکند چونکه بر علاوه دلبدی شدید شخص ناف رفته از درد طاقت فرسایی در ناحیه ناف و شکم نیز شکایت میکند که در اکثر حالات خود را به جایی کشال کردن مفید و موثر واقع شده و باعث تسکین درد میگردد اما اگر ناف رفتگتی خیلی عمیق و شدید باشد بدون دست به دامان یک نافگیر ماهر شدن چاره دیگری برای علاج آن وجود ندارد.
گفته می شود که چنین یک نافگیر ماهر در تاجکستان زندگی میکند و اگر کشال کردن به دروازه ارگ برای استاد عطا موثر واقع نشد مجبور که سری به تاجکستان زده و دست به دامان آن نافگیر تاجک گردد.
اگر ناف رفتگی خیلی شدید باشد علاوه بر دلبدی و درد شدید در ناحیه شکم حتی بر مغز و سیستم عصبی شخص ناف رفته تاثیر منفی بجا گذاشته و خصوصا حافظه کوتاه مدت او را بکلی از بین می برد تا جایکه شخص ناف رفته سخنان و گفته های چند روز قبلش را بکلی فراموش میکند.
ما و شما همه به خاطر داریم که استاد عطا تا یک هفته قبل دایم از تعهدنامه دوازده ماده ای میان ارگ و جمعیت سخن میگفت و حکومت وحدت ملی را به فاشیزم و قومگرایی ، انحصار طلبی و دیکتاتوری ، حمایت از طالب و داعش و گسترش ناامنی در شمال متهم میکرد اما حالا در اثر این ناف رفتگی لعنتی استاد عطا به یکبارگی همه چیز را فراموش کرده و حتی تصور میکند که غنی اکنون آدم  خیلی مهربان و محترم شده و برایش یک چوکی گک گرم و نرم در ارگ تدارک دیده و او خواهد توانست چند صباحی را در زیر حمایت ذات شاهانه ولسمشر صاحب در آرامی و امنیت به سر برد.
حتی برایش پیشنهاد شده که اگر مورد پسندش باشد می تواند در آشپزخانه ارگ انجنیر داود را در پوست کردن پیاز و کچالو کمک کند اما مشروط بر اینکه دیگر خودسرانه دست به هر کاری نزده و در هر امری اول باید اجازه ولسمشر صاحب را کسب کند.
با تقـــديم حــــــــــــــــرمت
حقــ(شـــمس الحـــق)ــانی