خلیلزاد راست می گفت

بلاخره حوصله اشغالگران امریکا ئی سررفت، عطا راازخدمت شان طرد وخانه روان کردند.

ماسک ازچهره ها افتاد، کسانیکه داد ازمردم، آزادی واستقلال میزدند تسلیم اشغالگران شدند.

 بلی جان شرین وروی دالرنازک است.

آنها سخنان وتعهدات شان را به مقابل مردم فراموش نمودند.

آنها ناجوانمردانه صداقت ومزدوری خودرا به وطن فروشان ونوکران امریکائی ارگ درراس اشرف غنی مرتد، مزدورودست نشانده امریکا ابرازداشته، یکباردیگربه درگاه سفیروقوماندان ارشد امریکائی شان قشقه تازه نمودند.

 آنها تعهد سپردند که داعش رادرشمال انتشاردهند تا روضه شاه ولایت مآب رابه خاک یکسان نماید.

مردم افغانستان مخصوصن پشتونها، تاجیکان، هزاره ها وازبیکها باید بدانند که اکثررهبران شان آنهای که ازکنفرانس بن تا حال دروطن خود خرمن امریکا راجغل میکنند همه پیچ وموره های دولت مستمراتی کابل اند بناا باید آموخت وتجربه گرفت که من بعد به مجالس وگردهمائی های این وطنفروشان نروید زیراآنها لیاقت شما ونعره های تکبیرراندارند. نعره های تکبیرسه ماه اخیرتان همه به هد ررفت.

بعدازاین رهبرتان راازدالرسالاران انتخاب نکنید. ازبین خود کسانی راانتخاب کنید که چیزی برای ازدست دادن نداشته باشد. چنانچه گویند

ماخیل غریبان که زروسیم نداریم     چون سیم نداریم زکسی بیم نداریم

یک هموطن