تبصره ای پیرامون خبر” خطرجبهه واحد طالب – مجاهد

این یک خبرخوب است که نتیجه آن مثبت وعظیم میباشد.

خطرناکترازوضع امروزدگروجودندارد. بگذاروطن آزاد ومردم ازبدبختی وقتل عام هرروزه نجات یافته حیثیت افغانستان اعاده گردد.

وضع امروز:

وطن ما توسط نیروهای دولت واحد جهانی ( نیروهای امریکائی وناتو)  بلع واشغال شده است که بدون اقدام جدی طردشان ناممکن میباشد.         دولت واحد جهانی همین اکنون دروطن ما مشغول زرع، تولید    وتجارت تریاک است که مفادآن برای ما سه ملیون معتاد میباشد وبس.    مردم به شمول رژیم دست نشانده همه به غلامان خارجی تبدیل شده اند زیرا درنظام استعمارطبقه متوسط وجودندارد تنها باداران ونوکران وجود دارند.

    • اشغالگران همین اکنون وازسالهابدین طرف مصروف سرقت منابع زیرزمینی وسرزمینی ما اند. تحفه شان به نسلهای آینده ما گودالهای

 

    • عاری ازمعدن ومملوازآبهای ملوث باموادکیمیاوی ونمکهای فلزات ثقیله میباشد
    • _.

قوای اشغالگربا استعمال سلاحهای رادیواکتیف وکیمیاوی دربمباردمان قریه ها، شهرها، کوه هاوجنگلات افغانستان محیط زیست مارامنتن ساخته اند، این وضع باعث میگردد تا نسلهای آینده ما همه با نواقص ولادی تولد شوند که این همه نسل کشی وجنایت علیه مردم ماست که اشغالگران مرتکب شده اند ومیشوند

_.
نیروهای اشغالگر بابمباردمان خانه های مردم میخواهند بالای مردم تاثیرسایکولوژیک نموده مردم را بزوربه اطاعت وفرمانبرداری از اشغال مجبورنمایند

-.

اشغالگران باهمکاری دولت دست نشانده شان بوسیله ان جی اوها وموسسات نشراتی وتعلیمی ونویسندگان مزدورشان میخواهند تاریخ، فرهنگ وارزشهای معنوی مارا مسخ نمایند.

هبده سال میشود که مردم ما درفقر، بیکاری، گرسنگی و مریضی تحت اشغال به سربرده هرروزتوسط نیروهای رژیم دست نشانده، نیروهای اهریمنی امریکائی وسازمان تبهکارناتووتروریست های نیابتی طالبی وداعشی شان قصابی میشوند.

آیا “جبهه واحد مجاهد باطالب ” خطرناک است؟ نه هرگزنه، تنها اشرف غنی احساس خطرمیکند .

این تقاضا وضرورت زمان است تا همه نیروهای ضداشغال با طالبانی که واقعن به ضد حکومت دست نشانده ونیروهای اشغال میجنگند متحد گردیده به فاجعه اشغال وطاعون امریکائی خاتمه دهند.

یک هموطن