بخبر خوش به حامیان و علاقمندان اشرف غنی ! این فرد متفکر جعلی و اجیر حلقه به گوش !

 به گزارش سایت همایون بنقل از پژواک، شمارى از باشندگان و مقامات پکتيکا مى گويند که در وانه، وزيرستان شمالى و جنوبى، تذکرۀ افغانستان چاپ شده و به مردم توزيع مى گردد.

صديق الله وزير باشندۀ ولسوالى برمل پکتيکا، امروز(٢٩حوت) به آژانس خبرى پژواک گفت که تذکرۀ افغانستان در وانه، وزيرستان شمالى و جنوبى، در بدل ٣٠ کلدار پاکستانى ساخته ميشود.

او افزود: “اين کار در مناطق يادشده، از سوى کمپيوترکاران و دکانداران فوتوکاپى انجام ميشود، به مردم تذکرۀ افغانستان را مى سازند و در بدل هر تذکره ٣٠ کلدار مى گيرند.”

يک از باشندگان ديگر مناطق سرحدى پکتيکا که نخواست از وى نام گرفته شود، به پژواک گفت که تذکره هاى يادشده، از روى تذکرۀ اصلى به سادگى ساخته ميشود.

او افزود: “هر کسى که به تذکره نياز داشته باشد، مراجعه مى کند، از روى تذکرۀ اصلى فقط نام، نام پدر و موقعيت تغيير داده ميشود و تذکرۀ جديد را به دست آورده مى تواند.”

همچنان محمد انور باشنده ادارۀ ثبت احوال و نفوس پکتيکا نيز به پژواک پذيرفت که به مردم مناطق يادشده، تذکرۀ افغانستان توزيع ميشود.

 او گفت: “براى جلوگيرى از اين کار، به مامورين سرحدى و سربازان خبر داديم، وهمچنان بدون تاييد تذکره، به کسى پاسپورت ساخته نميشود.”

محمد انور افزود که اين موضوع را با رهبران حکوت نيز در ميان گذاشته است.

مقامات پاکستانى، تاکنون در اين مورد چيزى نگفته اند.

قابل ذکر است که قبل از اين نيز نيروهاى پاکستانى، از نقطۀ صفرى در خاک پکتيکا پيشروى کرده و در بعضى مناطق، تاسيسات نظامى ايجاد نموده اند.

Advertisements