نوروز باستان و سال نو را گرامی میداریم

جشن ملی – تاریخی نوروز و حلول سال نو ( 1397 ه ، ش ) به تمام كسانیكه ازین جشن و ازین روز تجلیل مینمایند و بمردم شریف افغانستان در داخل و خارج و منجمله افغانان مقیم اروپا ، همسلكان عزیز و اعضای محترم انجمن ، مبارك و پر میمنت باد.

استقبال از نوروز باستان و سال نو ، با تمام مصایب و آلام ، ارج گذاری به تاریخ كهن ، ارزشهای ملی و باور به تغیر ، امید و رستاخیز است كه بهار و رستگاری مصداق عینی و طبعیی ان میباشد.

گذار بسال نو به مفهوم ان است كه متاٌسفانه سال دیگر به غمها و الام مردم ایزاد و تراژیدی خونبار افغانستان درین سال كماكان با حوادث هولناك تروریستی و نقض خشن حقوق بشری ، رقم خورده است.

بهترین تبجیل و استقبال ازنوروز و سال نو ، این خواهد بود :

– تا در تحلیل ، تشخیص و تعریف زخم خونین افغانستان به اتكا با تعقل و خرد ورزی تلاش نماییم .

– تا با عقلانیت سیاسی و تدبر تجویز و چه میتوان كرد ها را مشخص بسازیم و در پرتو ان با صداقت و دلسوزی بوطن در جهت خواست واقعی و تاریخی مردم بخاطر صلح و گذار بشاهراه ترقی گام بگذاریم.

افغانستان كه تراژیدی خونبار ان معلول و محصول مداخله خارجی است ، كماكان در معرض جنگ اعلام نا شده پاكستان و دسایس الحیل ایران و بحساب جنگ های نیابتی قدرتهای رقیب منطقوی و بین المللی قرار داشته و در دور جدید ” بازیهای بزرگ ” و اغاز دوباره ” جنگ سرد ” ، بمثابه معبر ورود و كنترول بر اسیای میانه ، قربانی میدهد.

افغانستان اماج ذهنیت تكفیری بر خاسته از دیوبند ، قم و ارعابیون عرب و قربانی تروریسم شریر بین المللی است  كه طَی سالیان متمادی و در سال رو به اختتام همه روزه در مجموع كشور مردم را بخاك و خون كشانیده و كربلا ها بر پا مینمایند و در نتیجه ان :

– حق حیات و زندگی مردم با تهدید مواجه و كشور را از حق گذار به صلح و شاهراه ترقی محروم میسازند .

– فقر و تیره روزی ، بیكاری ، اعتیاد گسترده و مصایب بیشمار و جانكاه منجمله مهاجرت و بیجا شدنها دامنگیر اكثریت مردم گردیده است .

– تبدیل افغانستان به یكی از مناطق نا امن جهان .

-بار مضاعف بدبختی را زنان و كودكان بدوش می كشند .

انچه را تروریستان و منجمله طالب و داعش انجام میدهند ، عبارت از :

– تكرار فاجعه های حقوق بشری و جنایات هولناك همانند تراژیدی فرخنده.

– جنایات علیه بشریت و جنایات ضد بشری.

– جنایات جنگی.

میباشد كه عاملان جنایتكار و حامیان آنان در خانه های امن پاكستان مورد حمایت قرار دارند .

مقدرات تاریخی افغانستان چنان رقم خورده است كه موقعیت ناب جیوپولیتیك ، منابع طبعیی و ابهای ان ، بالاثر مداخلات بیرونی و ضعف داخلی باعث تیره روزی مردم ما گردیده است .

مقابله با تمام این مصایب ، چالشها و بحران روبه تزاید مشروعیت حقوقی و سیاسی ، در پرتو حاكمیت عقل و از طریق تمكین به قانون و رفتن به حاكمیت قانون ، با اصلاحات و تغیر میسر خواهد بود ، هرگونه نسخه پردازیهای عجولانه و ماورای قانون و خیال دیموكراسی در وجود دولت ضعیف و ناكارا و یا خلای قدرت دولتی ، تكرار حوادث خونین دهه هفتاد را در قبال خواهد داشت .

قومی ساختن جنگ و تشدید مسائل قومی در وجود :

– مركز گرایان قانون ستیز

– و مركز گریزان بی قانون

و تقسیم افغانستان به ” ساحات نفوذ ” و ” جزایر قدرت ” ، خطرات جدی است كه در راستای اهداف استعماری و ” كنفدریشن با پاكستان ” و ” سوریه سازی ” دامن زده میشود.

پاشنه اشیل افغانستان ، فقدان دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر میباشد كه در عدم موجودیت ان ، صلح ، تحقق دیموكراسی و تطبیق اهداف كلان اقتصادی یك سراب خواهد بود .

موجودیت و تداوم كشور كثیر القوامی افغانستان بقول شاه امان الله در گرو وحدت ملی ان است و این مامول در وفاق و اتحاد اقوام با هم برادر و برابر در برابری و برادری واقعی و تحقق حقوق شهروندان افغان ممكن میگردد.

فلسفه نوروز و سال نو بما می اموزد كه با تمام غبار های تاریك به امید و تغیر باید باورمند باشیم و جانبازیهای منسوبان قوای مسلح ، بیداری نسبی نسل جوان كه تا هفتاد فیصد جامعه راتشكیل میدهد و پیشتازان و قهرمانان عرصه های سپورت ، موسیقی و سایر بخش ها ، از تسلیم نا پذیری مردم و امید ها مژده میدهند كه :

انجمن حقوق دانان افغان در اروپا همصدا و همگام با امید ها و ارمان مردم ، كماكان بخاطر بلند نگهداشتن صدای حق و حقوق افغان و افغانستان به استقبال سال نو میرود و استدعا میدارد :

ازین فرخنده فروردین و فرخ پیك نوورزی

نصیب ” ملت افغان ” سعادت باد و پیروزی

با احترام

هیات اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا