نورالدین همسنگر

بیتو بهار

بیتو بهار بغض دلم وا نمیکند

درسینه شور ومستی ی برپا نمیکند

پژمرده بیتو ساقهُ سبز طراوتم

دل بیتو ذوق زیستن اینجا نمی کند

با لحظه های بیکسیم خو گرفته است

بیتو دلم هوای کسی را نمی کند

افسرده باغ خاطره ام از غم فراق

دست نسیمی پنچره ام وا نمی کند

هرکی پی شکستن قلب فگار ماست

کس اعتنا به سوز دل ما نمی کند

کی بخت بد به نقطهُ پایان میرسد

حقا که جز تو حل معما نمی کند

بیتو بهار گوش دلم در حصار درد

جز قصه های هجر تو نجوا نمی کند

آی ودوباره بامن غمدیده یار شو

دل بیتو ترک این غم دنیا نمی کند

آی وخزان سرد مرا پر بهار کن

دل بی رخ تو میل تماشا نمی کند

هالند -مارچ ۲۰۱۸

نورالدین همسنگر