در بلخ چی می گذرد؟

هارون میر زاده

درین روز ها شایعاتی زیادی از آدرس بلخ بیشتر توسط باند عبدالله بیرون می آید. این در حالیست که هزاران انسان داد خواه آماده ” بهار خراسانی” اند و سال جدید را با تغییر سر نوشت شان از دست برادران طالب و گلبدین در ارگ آغاز کنند و منتظر دستور اعتراضات مدنی و یا غیر مدنی از جانب نور بلخ اند

.
اما عبدالله بحیث سخنگوی ارگ بقول استاد سیاف” پیش پزکی” می کند و سر نوشت نور بلخ را حل شده اعلام می کند.
واقعیت اینست که حتا پسر نور هم جانشین پدر شود باز هم پسر وزن پدر را در معادلات سیاسی فعلی ندارد. گفته اند” سنگ در جایش سنگین است”
+++++++++++++++

درین روز ها که نسل کشی و معامله با طالبان به اوج رسیده است، بلخ یگانه امید و تکیه گاه میلیونها انسان مظلوم و داد خواه تبدیل شده است. بلخ محور قدرت در معادلات سیاسی در کشور تبدیل شده است. سر نوشت بلخ در دست مردم است و هیچ تصامیمی بدون اراده و خواست میلیونها مردم خیانت تلقی میشود.
از دست رفتن بلخ کمر مردم را می شکند و راه را به نقشه راه فاشیزم هموار تر می سازد.

بیاد ما باشد که تعهدات استاد عطا برای هزاران مردمی که از او حمایت می کنند قرار ذیل است:
تعهد اول :” کنار رفتنم از مقام بلخ مشروط به کنار رفتن غنی از ریاست جمهوری است. تا غنی رئیس جمهور توافقی باشد من والی توافقی هستم. غنی صلاحیت برکناری من را مطابق به توافقنامه سیاسی ندارد.”
تعهد دوم:” اگر سرم را هم از دست بدهم به تعهد خود به شما مردم که کمر من را در برابر حکومت خودکامه و تبهکار ارگ بستید و در روز های دشوار در کنارم مردانه ایستاده اید خیانت نخواهم کرد”
تعهد سوم:” اعتراضات مدنی که ارگ را به سر عقل بیاورد بخاطر روند کابل به تعویق انداختم و به زودی تاریخ جدید اعلان می کنم”
تعهد چهارم:” من مانند عبدالله مار آستین نیستم که در حضور هزاران نفر گفته بود:” اگر قطعه قطعه شوم به آرمانهای شما خیانت نمی کنم!”
تعهد پنجم: ” من بجای نظام فاسد خود کامه و تبهکار متمرکز نظام شبه فدرالی برای تان وعده می دهم”

امیدوارم نور بلخ به هیچ قیمتی مقام ولایت بلخ را حتا پسرش هم جانشینش شود تا غنی در ارگ باشد ترک نکند.
شعار ما این است: بلخ در بدل ارگ!

 

Advertisements