همه کشور به طرف تاراج و نابودی پیش برده می شود.
با حضور غرب که نام اصلی آن امپیریالیزم جهانخوار است، همه روزه منابع زیرزمینی کشور تاراج شده، اعتیاد، فقر، بیکاری و تگدی، افزایش یافته و روز تاروز این فجایع دارند، بزرگتر شده می روند.
این در حالیست که اشرف غنی احمدزی دومین مرد متفکر جعلی ساخت انگریز، . عبداله نوکرم گوش به فرمان، در بیانات شان، دم از پیشرفت و تعالی می زنند. نفرین به مزدوران زرخرید!!!
به گزارش تلویزیون طلوع، 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Advertisements