دولتمداران امریکا : ” مداخله درامور دیگران به معنی آوردن دموکراسی است“..!!
برگردان بفارسی – دکتر صفوی
خبرنگار مهم کانال NBC امریکا خانم کیلی مصاحبه در قصر کرملین زیزنام ” مقبله با پوتین” انجام داده است. که من چند نکته مهم آنرا را یادآوری مینمایم…
خانم کلی ، پوتین را مرد باهوش درتمامی بخش ها میداند وی گفت : ” نمی توان رئیس جمهور روسیه را فریب داد، اما می توان برای حمله به وی با در اختیار داشتن مدرک تلاش ورزید.” “وی بسیار با هوش است. این احساس در شما به وجود می آید، که وی با هوش ترین آدم در هر جمعی است. به این ترتیب نباید برای فریب دادن پوتین تلاش کرد وفکر نمی کنم که در این کار موفقیتی داشته باشید.
دراین بخش مصاحبه پوتین به صراحت تاکید کرد: “هرگز هیچ قدرتی حرکت روسیه را متوقف نخواهد نمود.”
وی خاطر نشان نمود که امریکا ؛ روسیه را بدون اسناد معتبری در امور مداخله انتخاباتی امریکا متهم مینماید ، درحالیکه هیچ شواهدی در زمینه موجود نبوده ونیست معلوم است که این یک تبلیغات بیهوده بخاطر قناعت دادن مالیه دهندگان امریکا است وبس.
وقتی از ایشان خواستار معلومات در زمینه میشویم ولی هرگز سندی ارایه نمیگردد ، برعکس وقتی ما با دوستان وهمکاران امریکایی خویش که خیلی درسطح بلند دولتی قرار دارند صحبت میکنیم وبرای شان میگوییم : که آیا شما بطور مداوم که سالهاست در امور داخلی روسیه مداخله نمیکنید؟
پاسخ شان پوست کنده اینست ” بلی ” ما مداخله میکنیم واین حق ماست زیرا ما با این مداخله ” دموکراسی ” را می آوریم.” وحتی این عمل خویشرا پنهان نمیکنند.
پوتین گفت : مگر فکر میکنید که ابن مداخله آشکار یک روش مدرن درمورد مسایل جهانی است؟
پوتین درزمینه به ادامه گفت : وقتی آمریکا خودش به “کار کثیف” می پردازد ، باز دیگران را به آن متهم می کند.
پوتین درمقابل پرسش خبرنگار درمورد اینکه اگر در امریکا ثابت شود که شهروندان روسی در انتخابات امریکا مداخله نموده اند ؛ آیا شما حاضر هستید این اشخاص را به دولت امریکا تحویل دهید ؟ قطعآ وهرگز . زیرا روسیه همچون شهروندان خویش را به کشور دیگری تحویل نمیدهد.
آقایی پوتین میخواهم از شما درمورد سوریه سوال کنم. چه فکر میکنید آیابه نظر شما استفاده مواد کیماوی بشار اسد علیه مردمش یک دروغ است.؟
پوتین جواب داد: بلی .نخست اینکه اسد این سلاح را دیگر ندارد، دوم اینکه تروریستان زمینه این کار برای دیگران آماده میکنن وسوم اینکه این بهانه دیریست بخاطر تهدید علیه بشار اسد است وما میدانیم که جرا وبرای چی؟ ….واقعا این مسیله برای ما دیگر پیش پا افتیده شده وشنیدن اش هم دیگر خیلی خسته کن است وباید بگویم ” دوختر ها دیگر خسته کن است” ( ضرب المتل روسی است ).
بنا آنچه که شما میشنوید همه بی اساس ویک دروغ محض است ؛ اگر شما میخواهد جنایت کلی رادربمباران موصل عراق بدانید که به خاک یکسان شده است ؛ بهتر است تمام مرده های که هنوز در زیر آوار باقی مانده اند آنرا بکشید وبه خاک بسپارید واین بهترین مصروفیتی است که امریکا باید داشته باشد.
خانم کلی پرسان نمود : آیا شخصآ هنوز تحت تثیر واقعیت گزشته خویش که در KGB کار میکردید هستید وآیا دراینمورد احساس مثبتی دارید؟
پوتین پاسخ داد : نه مثبت ونه منفی . واین زمانی برایم مفید واقع شد که از بخش نظامی به بخش ملکی ایفایی وظیفه نمودم. که برای تونایی های بعدی برای تشویق و اتحاد مردم کار کنم.
پوتین به پاسخ این سوال که : بعد از خود چه میراثی میگذارد ؟
گفت : میخواهم بعد ازختم ماموریت ام از این مقام روسیه یک کشور پایدار، استوار با دموکراسی متعادل برای دیگران به میراث بگذارد.
ونیز به پرسش دیگری که مردم امریکا منتظر آنند پاسخ داد.
خانم کلی : در امریکا گفته میشود که بعد از نمایش سلاح های جدید شما عملا جنگ سرد آغاز شده است ؛ شما در این مورد چه میگوید؟
پوتین : نخیر ؛ زیرا آنهایکه این سرو صداها را به راه انداخته اند تحلیل گران نیستند ، بلکه تبلیغ کنندگان اند ، زیرا ما کاری فوق العاده نکرده اییم فقط این را کت ها برای دفاع از خودمان است وبه جواب آنهاییکه ازپروتوکول امضا شده بیرون شده اند میباشد
منبع- ویستی
++++++++++++++++++++++++++++++++++
آیا باردیگر ما منتظر تکرارخونین تاریخ خواهیم بود.؟؟
دکتر- صفوی
“داعش ازتمامی مسلمانان جهان دعوت نموده است که وارد خراسان( افغانستان) شوند.”
گروه نظارتی SITE INTELLINGENCE GREOP که گویا گروهای تروریستی را نظارت میکند گفته است : که داعش دریک ونوار ویدوی 25 دقیقه ای خود از تمامی مسلمانان سراسرجهان خواسته است که اگرشما نمیتوانید به عراق وسوریه مهاجرت کنید ، به خراسان ( افغانستان) بیایید وخبرگزاری فرانسه نیز گفته است که همین اکنون شبه نظامیان از فرانسه والجزایر از سوریه به جوزجان رسیده اندو این ویدیو هم درولایت جوزجان تهیه گردیده است.
شرم آور اینکه اگر دیروز غربی ها به اصطلاح مجاهدین سربکف اعراب را همچون اجیران خریده شده تا دندان مسلح ساختند به بهانه که گویا “اسلام درخطر” است روانه افغانستان نمودند، که الحمد الله نتیجه مصیبت دفاع از اسلام این اجیران بیرونی راهمه مردم افغانستان خوب میدانند … ، ولی این فریادی که امروزاز نظر ظاهری ازگلوگروی مزدور وبیرحمی بنام داعش بیرون میشود که مطمین هستم مربوط به ایشان نبوده ونیست ، درحقیقت این سروصداها مربوط به سناریوی سازان وطراحان کهنه کار دیروزی اند که مسولیت تمویل اینچنین پروژه های خونین را بدوش دارند و دبریست بخاطر منافع استراتیزیک خویش به بهانه مختلف با استفاده از نیروی اجیر( طالب – داعش- تحریر…) در این منطقه بالگد ما کردن سرزمین من علیه منافع روسها درآسیایی میانه قرار میگبرند…، بارها گفته ام ویکبار دیگر تاکید میکنم که دراین پروژه خونین (داعش پروری) نیز رژیم قبیله گرا ارگ کابل سهیم است ، زیرا برای این گروه متعصب به هراندازه اییکه ناامنی ازدیاد یابد به همان اندازه بهتر وخوبتر عمل میکند بقول معروف : ” شر بخیزد که خیر ما شود” زیرا با استفاده از این وضعیت استفاده اعظمی ودقیق را برای تحقق بخشیدن پلان های شوم و افکار فاشیستی خویش مینمایند.
ازهمه جالب اینکه از نام کشور نورخورشید (خراسان) این نوار پخش شده است ، درحقیقت این خود توطیه دیگریست که میخواهند اسم “خراسان” را درذهنت مردم این سرزمین وجهان بکوبند 

Advertisements