تبصره برخبرمصاحبه ای ولادمیر پوتین باخبرنگارامریکائی

تجربه نشان داده است که کارگاه های استخباراتی وارتش امریکا کشورهای نافرمان جهان راویران ورهبران شان رابه قتل رسانده ومیرسانند، ازاینروروسها باید بدانند که اکثررسانه های امریکائی افزاراولیگارشی ودولت زیرزمینی امریکا است که دراثنای مصاحبه میتوانند جهت کشتن پوتین ازعملیه انتحاراستفاده نموده یا اورامعروض به سایناید کرده یامصاب سرطان نمایند.

احمدشاه مسعود را ژورنالیست به قتل رساند..

خداکند گروپ امنیتی پوتین ژورنالیست امریکائی راموفقانه تلاشی کرده باشد.

هموطن

Advertisements