معــادلــه چهــار مجهــولــه

زمــانیــکه دو پنجــاه فیصــدی داشــت ولــی چهــارپنجــاه فیصــدی نیــاز داشــت چــه باید کــرد !
یک چیستان بیاد داشتم که گفته می شد دو سیب داریم و چار نفر که باید به هر نفر یک سیب سلامت برسد : اشخاص عبارت بودند از ملا و دخترش با دهقان و خانمش.
حالا تقسیم عادلانه کیک قدرت سیاسی افغانستان که دو پنجاه فیصدی ولی چهار پنجاه فیصدی طلب داریم مرا بیاد همان معمای بالا می اندازد.
توجه دوستان و هموطنان گرامی را به مصاحبت دوستانه در باب حل این معضله میان جلالتماب اشرف غنی رئیس جمهور کشور ، محترم داکتر عبدالله رئیس اجرایی کشور ، محترم راکتیار امیر حزب اسلامی افغانستان و محترم مولوی جنت گل نماینده طلاب کرام جلب میکنم :
:جــلالتمــاب اشــرف غنــی
خوب درینکه این یک معضله نهایت مغلق و پیچیده است هیچ جای شکی نیست اما به قول حضرت سعدی رحمت الله علیه کوه هر قدر هم بلند باشد در سرش یک راه دارد و ما هم بیاری پیامبراسلام صلی سلم یک راه حل برای این مشکل پیدا خواهیم کرد و در صورت ضرورت خواهیم توانست از محترم  صدیق افغان پروفیسر ریاضی فلسفی جهان کمک بگیریم.
:داکــتر عبــدالله
والله داکتر صایب کتاب خو دری مورد سخت گفته دو پنجاه فیصدی ره از طریق ریاضی فلسفی هم نمیشه به چار پنجاه فیصدی طلب تقسیم کد.
:گلــب الــدین راکتــیار
داکتر صایب غنی از طرف مه بکلی خاطر جمع باشین مه عمر خوده ده کوه و صحرا گشنه و تشنه به خاطر بدست آوردن قدرت سپری نکدم ، جهاد مه فقط از برای خدا بود و مه هر طوریکه نظر اولوالامر اسلام باشه به آن راضی هستم.
:مــولــوی جــنت گــل
حکمتیار صایب بلکل درست گفتی ما هم خاص برای رضایت خدای تعالی جهاد کدی نه از برای چوکی ، شما سپین ژیر ما هستی ما پیصله شما  بلکل کبول کدی.
:جــلالتمــاب اشــرف غنــی
داکتر صایب عبدالله مه خو از سخاوت و بزرگواری ای دو بزرگوار بکلی خجالت شدم واقعا که جهاد این ها برای خدا بوده ، خی چه گفتی اگه ما و تو به رسم عدالت و انصاف یک کمی از سهم قدرت خود به اینها بتیم ؟
:داکــتر عبــدالله
نظری بدی نیس مه هم موافق هستم.
:جــلالتمــاب اشــرف غنــی
پس ایطو میکنیم که هر کدام ما بیست و پنج فیصد از سهم قدرت خود به هر کدام اینها میتیم یعنی مه از سهم پنجاه فیصدی خود بیست و پنج فیصد به حکمتیار صایب و بیست وپنج فیصد به مولوی صایب میتم و تو هم همی کار ره میکنی.
:داکــتر عبــدالله
داکتر صایب بری خود ما چی باقی می مانه ؟
گلــب الــدین راکتــیار :
داکتر صایب غنی ما شکر الحمد الله در یک نظام دیموکراسی زندگی میکنیم پس ایطو تصمیم های مهم ره فقط از طریق رای گیری باید حل و فصل کنیم.
:جــلالتمــاب اشــرف غنــی
بسیار نظر عالی و مه فکر میکنم که داکتر صایب عبدالله هم با دیموکراسی و رای گیری کدام مخالفت نداشته باشن.
داکــتر عبــدالله :
نی مه چرا با رای گیری مخالفت داشته باشم.
:جــلالتمــاب اشــرف غنــی
!خی هر کس با نظر مه موافق اس دست خوده ره بالا کنه
خودم یک ، محترم حکمتیار صایب دو و مولوی جنت گل صایب سه نفر موافق در مقابل داکتر صایب عبدالله یکنفر مخالف.
حکمتیار صایب ، مولوی صایب به هر دوی تان مبارک باشه و خداوند به شما توفیق بته که از ما بهتر بتانین به ملت افغان مصدر خدمت شوین.
:گلــب الــدین راکتــیار
به امت مسلمان افغان مبارک باشه و خداوند متعال ما را توفیق عنایت کنه که خدمتگار خوب برای ملت افغان باشیم و دشمن های وحدت ملی و عزت و افتخار افغان ره تار و مار کنیم.
اما ما نمی تانیم قبول کنیم که شما قدرت سیاسی را بما داده و خود ده کنج خانه بشینین پس من پیشنهاد میکنم که ازین ببعد داکتر صایب غنی لقب بابای ملت افغان را دریافت کده و در امور مهم کشوری و لشکری ما را هدایت و رهنمایی کنه و داکتر صایب عبدالله منبعد ریاست شوری عالی صلح را عهده دار شون.
:داکــتر عبــدالله
شوری عالی صلح یعنی چی طالبان که با دولت یکجا شدن !؟
گلــب الــدین راکتــیار :
طالبان با دولت یکجا شدن اما داعش که هنوز سر جایش مانده.
:داکــتر عبــدالله
اما یک شخص مهم دیگه را شما بکلی فراموش کدین منظورم استاد عطا محمد نور اس.
:جــلالتمــاب اشــرف غنــی
نی او ره فراموش نکدیم  وزارت مهاجرین را به او می سپاریم.
داکــتر عبــدالله :
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان هم پست بدی نیس.
:گلــب الــدین راکتــیار
داکتر صایب عبدالله شما غلط فامیدین ، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان نی بلکه وزارت مهاجرین و هجرت کنندگان یعنی به آنهایکه هویت افغان را قبول ندارند از طرف آن وزارت کارت مهاجرت برای رفتن به کشور های دیگه داده میشه.
:داکــتر عبــدالله
بسیار خوب مه حالی به گپ رسیدم.
با تقـــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
Advertisements