کشاورزان هلمندی به بذرهایی دست یافته اند که ۴فصل کوکنارمی آورند

این در حالی است که بربنیاد آمارها، در حدود نود درصد تریاک جهان از ولایت هلمند بدست می آید. امسال، وسعت زمین هایی که در هلمند کوکنار کشت می شوند، نیز توسعه یافته اند

کشاورزان در ولایت هلمند می گویند که آنان به بذرهایی دست یافته اند که آنان را قادر می سازند تا در چهار فصل سال، کوکنار بدست بیاورند.

این کشاروزان می گویند که این بذرها از دو سال بدینسو در دسترس آنان قرار گرفته است.

احمد، یکی از این کشاورزان است. او در این باره می گوید: «ما اکنون حاصلات کوکنار را جمع آوری می کنیم و نیش می زنیم و سپس زمین را برای کوکنار آماده می کنیم و پس از آن زرع می کنیم. ما اکنون گونه یی از بذرها را بدست می آوریم که در چهار فصل سال حاصل می دهد.»

این کشاورزان می گویند که نسبت به سال های پیش، پول بیشتر از درک حاصلات کوکنار بدست آورده اند.

عبدالبصر، کشاورز دیگر نیز گفت: «چیزهای زراعتی دیگر که می کاریم، برای ما زیاد فایده ندارد؛ چون برای آن بازاریابی نمی شود، اما وقتی کوکنار می کاریم و حاصلات آن پول زیادی برای ما دارد.»

عصت الله سیزده ساله، از سال ها بدینسو مصروف کشت و بدست آوردن کوکنار است.

او می گوید هنگامی که صنف دوم مکتب بود، از سوی خانواده اش تشویق شد تا به شغل کشاورزی رو بیاورد: «من هنگامی که چهار ساله شدم، از همان زمان تاکنون با کشت کوکنار آشنایی دارم و هر روز سر زمین ها کار می کنم و راه درآمد خانواده ام را پیدا می کنم.»

این در حالی است که بربنیاد آمارها، در حدود نود درصد تریاک جهان از ولایت هلمند بدست می آید. امسال، وسعت زمین هایی که در هلمند کوکنار کشت می شوند، نیز توسعه یافته اند . طلوع نیوز.

Advertisements