دکتر – صفوی

دوستان بین الملی افغانستان هم خود وهم شاگردان شان دزد وتاراجگربرآمدند

وقتی من این گزارش را خواندم ، که امریکایی ها و انگلیس معادن افغانستان را به تاراج میبرند ، باور کنیدکه من قطعا درآن شک وشبهه ندارم زیرا سالهای سال به این باور بودم و به این طرز تفکرباقی خواهم ماند که امریکا :” یعنی نظام تاراجگر”….ر


برای شخص من این خبر که: “امریکایی‌ها در حال تاراج معادن هلمند هستند ” نه چیز تازه است ونه هم چیز بخوصی ، به دلیل اینکه خصلت وماهیت نظام امریکا همین است که هست….. . بطور مثال امریکا پیش ازنیم صده به اینطرف این هدف ناپاک ( تاراج ذخایر معدنی) را برسرمیپرورانیدند که چطور زمینه اشغال ولشکر کشی را به این منطقه برای راه ها چپاولگری را مهیا کنند واین زمینه عملآ ازطریق مجاهد پروری ، طالب پروری والقاعده پروری.. ..مهیا گردید و ثمره خوبی هم داد ؛ که بلاخره پلان قبلآ طراحی شده یازده سیپتامبر عملی گردید وطیارات “بی 52 ” وارد صحنه شدند وازهرگوشه وکنار وبه اصطبلاح زنگ های نسیم دموکراسی به صدا درآمد وگویا خواب بهشتی که تعدادیکه به سر میپرورانیدند به حقیقت پیوسته است
این دیگر پنهان نبوده و نیست که نتیجه آن فریادهای امریکا وانگلیس به ظاهر همچون مدافعین دین اسلام مهربانتر ازمادر که کویا ” دین مردم افغانستان درخطر است” جز اشغال کشور و غارت کردن معدن و منابع طبعی افغانستان چیز دیگری بوده نمیتواند..به گفته سناتور هلمند: اسناد و مدارکی موجود است که نیروهای امریکایی یکجا با نیروی های طالبان ( عساکر نیابتی خودشان) در منطقه “خانشین “هلمند یک پایگاه نظامی دیگر ایجاد کرده اند و در نزدیکی این پایگاه، یک معدن اورانیم وجود دارد که نیروهای امریکایی شب و روز در حال تاراج همین معدن اند.
بلاخره معلوم گردید که هردو ( هم اشغالگران وهم مامورین گماشته شده دیسانتی) بقول معروف : پدران آموخته در تاراجگری وفرزندان بدزاد دراین دزدی ونابودی این کشور مسابقه میدهند.

Advertisements