مکثی کوتاه به نشست کابل
توریالی خاوری


تحت مدریت سی آی ای امریکا وتوسط غنی احمدزی این وایسرای امریکا در کابل امروز چهارشنبه نمایشنامه عوامفریبانه وبی حاصل بنام دومین« نشست کابل »به اشتراک بیش از ۲۵ کشور جهان ونمایندگان سازمانهای جهانی دایر شد.
اشرف غنی احمد زی در راستای پلانهای تروریستی وجنایتبار خویش وتلاش برای ساختمان کامل باغ وحش انسانی که با آمدن گلبدین جنایتکار نیمکاره ماند،میخواهد یک رژیم کاملا تروریستی را در کابل بنا نهد.
همین امروز غنی احمد زی بیشرمانه بالای
خون هزاران شهید افغانستان گام گذاشت واعلام داشت تا حزب سیاسی طالبان را برسمیت شناخته،طالبان را از زندانها رها نموده ،به میل طالبان قانون اساسی افغانستان را تغییر داده ،برای خانواده های طالبان اسکان تهییه نموده ،رسانه های آزاد را در اختیار آنها گذاشته وبرای آنها پاسپورت ارایه نماید.
این درحالیست که همه مردم بخوبی میدانند که طالبان لشکر جنگی پاکستان بوده وحضور انها در دولت به مثابه شرکت ساختن کامل پاکستان در قدرت سیاسی است.
بدون شک حضور طالبان در دولت ارگانهای دفاعی وامنیتی کشور را سخت صدمه زده وانها را به لانه امن طالبان جنایتکار مبدل میسازد.
یکی از دلایل اصلی کشتار ،ترور ،انتحار وصد ها جنایت دیگر در جامعه حضور شبکه های پاکستان در داخل دولت است،که بدون شک با امدن طالبان این کشتار وترور وانفجار وانتهار بیش از پیش اوج خواهد گرفت.
تبدیل قانون اساسی به نفع طالب ،رسمیت بخشیدن تحریک طالبان به مثابه جنایتکاران تاریخ، ورهایی زندانیان سیاسی این آدمخواران، جنایت نابخشودنی است!!!
باید این رژیم ضد ملی وجنایتکار را مهار ساخت!!!
اشرف غنی باید بداند که دولت مال شخصی وخانوادگی او نیست که با این همه حاتم بخشی انرا به تملک جنایتکار ترین نیروی خونخوار تاریخ قرار دهد!!!
امریکایی ها ورژیم تروریستی اشرف غنی با این ترفند های عوامفریبانه میخواهند تاچهره تروریستی رژیم را وارونه جلوه داده وخود را به حیث افراد صلحخواه در جامعه جهانی معرفی دارند.در حالیکه همه میدانند که در عقب تمام جنایات واعمال انتحاری وانفجاری وسقوط ولایات وولسوالی ها همین دولت وحامیان امریکای اش قرار دارد.
امروز هردو گروه داعش وطالب هردو, دو شاخه تعلیمی دولت جتایتکار است!!!! توریالی خاوری، ارسالی روح الله نیکبین- هامبورگ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

گروه ارگ در مذاکره با شبکه تروریستی هیچ شرطی ندارد!!

نشستی که به زعم مقام‌های افغان، در آن نخستین بار یک “نقشه‌ راه جامع” برای پیشبرد مذاکرات صلح با گروه طالبان و پاکستان ارائه می‌شود و مهمترین ویژگی آن این است که دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان هیچ پیش‌شرطی ندارد.
در این “نقشه راه” مشوق‌های جدی برای کشاندن طالبان به پای میز مذاکره در نظر گرفته شده و دولت افغانستان می‌خواهد با ارائه بلندپروازانه‌ترین طرح مذاکره با طالبان و پاکستان،”آخرین شانس‌ها” را برای پایان جنگ و جستجوی یک راه حل صلح‌آمیز در این کشور بیازماید.
در این طرح، دولت افغانستان تصریح کرده که حاضر است با گروه طالبان، بدون هیچ نوع پیش‌شرط در هر جای جهان مذاکره کند، اعضای طالبان مورد عفو عمومی قرار بگیرند، برای آنها در کابل دفتر داده شود و حتی این گروه به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت شناخته شود. گزارشنامه افغانستان