…25 فبروری 2018

شرکای جرمی  پاكستان

بیشتر از چهل سال است كه پاكستان مركز ترور و خانه امن تروریستان میباشد و دولت انكشور در طول این مدت بمثابه حامی و مشوق سازمانهای تروریستی از ترور بمثابه ابزار تحقق اهداف سیاست خارجی خود استفاده نموده است و مراكز تربیه ، تجهیز و تمویل انان زیر نظر سازمان استخبارات نظامی ای اس ای قرار دارد.

در مورد این واقعیت كه دیگر از كفر ابلیس معروفتر است ، صدها كتاب و سند بنشر رسیده و منجمله انجمن ما از بدو تاسیس و در مواردیكه دلایل الزام انكار نا پذیر ( قتل اوسامه ، مرگ مرموز ملا محمد عمر ، قتل ملا منصور و … ) مطرح بوده ، متكی بر معیار های قبول شده حقوق بین المللی ، دلایل الزام حقوقی علیه پاكستان را منتشر و به مراجع بین المللی و سازمان ملل متحد ارسال نموده است ( مجموعه این اسناد در داخل یك نشریه به نشر رسیده ، كه لینك ان در ذیل تقدیم است ). اكنون كه دیگر طشت رسوایی پاكستان از بام افتاده و حتی بزرگترین متحد و حامی ان ، دولت امریكا نیز سر انجام به واقعیت ادعای چهل ساله افغانستان همنوا و در شش ماه اخیر ازتداوم حمایت پاكستان از سازمانهای تروریستی شكایت مینماید.

http://www.hoqooq.eu/ehqaqehoqooq/sadat-ketab-1.html

در بحث نهاد بین المللی نظارت بر مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم ( FTTF ) كه قراربود تا پاكستان شامل فهرست سیاه ان نهاد گردد ، تصمیم نهایی اتخاذ نگردید . عدم اتخاذ تصمیم در زمینه و موضع انفعالی این نهاد ، زیر پا گذاشتن معیار های چهل گانه آن و نقض احكام كنوانسیون ( 1988م – ویانا ) ” راجع به معاملات غیر قانونی مواد مخدر” میباشد.

عواقب جنایات تروریستان طالب ، داعش و … كه افغانستان را اماج جنایات شان قرار داده اند ، مطابق تعریف كنوانسیون های چهار گانه ژینو :  جرایم ضد بشری ، جنایت علیه بشریت  وجنایات جنگی میباشد كه همه روزه باعث قربانی اهالی ملكی گردیده و هستی مادی و معنوی ما را بخاك و خون می كشاند . بدینرو كشور های حامی پاكستان كه مانع تعزیزات علیه انكشور میشوند ، شریك جنایات انجام یافته پنداشته میشوند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با احساس مسؤلیت در قبال افغانستان و مردم به عزا نشسته افغان ، یكبار دیگر به وجدان جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و اعضای دایمی آن كه مسئوولیت اخلاقی شان در ایجاد و تداوم تراژیدی خونبار كشور ما ، اظهرمن الشمس است ، مراجعه و صدای اعتراض قربانیان جنایات ناشی از تداوم جنگ اعلام نا شده پاكستان و حمایت انكشور از تروریستان، این قاتلین مردم بی گناه را بلند و داد خواهی مینماید.

با احترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا