یک گزارش واصله می گوید که توزیع شناسنامه در گرو دو برنامه ریزی قرار دارد که کار روی آن در جریان است. یکی تشدید تقابل بین مخالفان توزیع شناسنامه از طریق دادن وعده و مقام برای مقامات و برنامه اشغال حکومت بلخ که برای هردو مورد یک اندازه وقت ضرورت است. جالب این است که موضوع هذا از سوی خائنان جبهه مقاومت گوشکانی شده است .گزارشنامه افغانستان

.