من از بیگانگان هرگز ننالم

تا مرد سخن نگفته باشد // عیب و هنرش نهفته باشد

” سعدی “

دکتر – صفوی

وقتی به عملکرد ناسنجیده شده وغیر عقلانی ازاصل خویش دور شدن این افراد وچند فرد سبکسردیگر دررابطه به معامله تعویض معرفت و هویت انسانی متوجه میشوید که به شکل خیلی تحقیرشده یک هویت جعلی را با ابراز خورسندی میپزیرند وحتی آنرا افتخار خویش دانسته ودرمقابل کمره ها بابیشرمی ظاهر میشوند، درحقیقت این وضعیت درد آور عدم ظرفیت اخلاقی وضعف توانمندی فکری اینها را به نمایش میگزارد بقول معروف :
کاسه ی چینی که صدا می کند // خود صفت خویش ادا می کند
باورکنید که برای یک انسان با مدنیت پزیرش یک هویت جعلی غیرقابل باور است وقبولش نهایت شرمگین به نظر میرسد ، اما افسوس صد افسوس که این لکه سیاه را کمایی کردند.حافظ شیرین کلام درزمینه چه زیبا میفرمایند :
من از بیگانگان هرگز ننالم // که با من هرچه کرد آن آشنا کرد.
باورکنید میخواستم درمورد این تفسیر هویت فروش به شکل مفصل چیزی های بنویسم ….تا حداقل سکوت نکرده باشم ؛ به گفته سعدی شیرازی :
زیان می کند مرد تفسیر دان // که علم وادب می فروشد به نان.
بعدا فکر کردم چرا و برای چه کسی ؟؟؟؟ ولی رویهمرفته وقتی متوجه سخنان گهربار بزرگان تاریخ ، فرهنگ وهویت انسانی ام شدم دیگر خود حرفی به گفتن نداشتم وفقط با پند این بزرگان بامعرفت تاریخ اکتفا میکنم وبس.
دقت کنید رودکی بزرگ این پدر زبان فارسی دراینمورد که گویی سرنوشت مان را خوانده است چه زیبا گفته است:
هرکه ناموخت از گذشت روزگار// نیز ناموزد زهیچ آموزگار.
ولی اینها بدانند که روزی در این سرزمین خورشید حق برباطل پیروز خواهد شد، اماتاریخ هرگز آنانیکه به هویت وتاریخ این سرزمبن را به بازی وهوس خویش گرفتند هرگز نخواهد بخشید وحافظه تاریخ قوی وپابرچاست.
به فرموده حافظ صاحب کلام :
رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند
چنان نماند چنين نيز هم نخواهد ماند
ز مهرباني جانان طمع مبر حافظ
که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

حتمآ درروزهای بعدی دراینمورد به شکل مفصل خواهیم پرداخت