مــرغ ســعادت

مــرغ ســعادت بر ســر دهقــانی در کــندوز نشســت و او والــی ســمنگان شــد
توجــه شــما را به صحــبت تلفــونی مــیان این دهقــان خــوش ســعادت و زعیــم عــالیــقدر کشــور جلــب میکــنم :
:جــلالتمــاب غــنی
او بچه ابراهیمی مه امروز تو ره کدوم والی سمنگان.
:لطــیف ابراهیمــی
مثلیکه جنرال دوستم باشی که ایطو مزاق ها میکنی !؟
:جــلالتمــاب غــنی
بچه خر مه ولسمشر هستم دوستم چه میکنه او ده ترکیه اس.
:لطــیف ابراهیمــی
خی ولسمشر صایب نمره ره اشتباه کدین شما روف بیادر مه کار دارین.
:جــلالتمــاب غــنی
نی مه تو ره امروز والی سمنگان کدوم، گپه فامیدی ؟.
:لطــیف ابراهیمــی
صایب مه خرکار آدم چه رقم والیگری کنم !؟
:جــلالتمــاب غــنی
بچه خر سری چوکی خو شیشته میتانی.
:لطــیف ابراهیمــی
بلی صایب سری چوکی شیشته میتانم  اما چارزانو.
:لطــیف ابراهیمــی
ولسمشر صایب مه خو خاندن و نمشته را یاد ندارم باز چه رقم کار کنم !؟
:جــلالتمــاب غــنی
بچه خر تو فقط سری چوکی می شینی کار ره دیگه کس میکنه.
:لطــیف ابراهیمــی
باز ده آخر ماه ماش خو میتین مره !؟
:جــلالتمــاب غــنی
بکلی خاطر جمع باش اگه بسیار لودگی نکنی ماش دالری بریت میتیم.
:لطــیف ابراهیمــی
صایب هرچه که شما امر کنینن مه ده خزمت هستم.
:جــلالتمــاب غــنی
خوده آماده کو که هلیکوپتر پشتت میایه و تو ره به سمنگان انتقال میته !
:لطــیف ابراهیمــی
صایب صبر کنین که  مه اول خر مه خانه ببرم.
جــلالتمــاب غــنی :
صبر نمیشه که استاد عطا کدام توطئه نکنه ، خیر اس خرته هم با هلیکوپتر انتقال میتن.
:لطــیف ابراهیمــی
صایب خر ده هلیکوپتر جای میشه ؟
:جــلالتمــاب غــنی
بچه خر هلیکوپتر امریکایی اس هر روز صد ها طالب و داعش ره به سمت شمال انتقال میته خری تو چیس !
:لطــیف ابراهیمــی
خو ولسمشر صایب شما که میگین درست اس.
با تقـــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی