تبصره بر خبر:معراج پيامبر و نزول قران

نوابی

بة پيشواز تبصرهٴ مرد خردمند ، اقاى شفيع عيار کة اوشان پس از زياد انتظارى ، چهاردة سد سال پيرامون معراج اسطورهٴ ، کة ان مغز قران را ميسازد روشنايى مستند انداختة استند قدردانى بجا مياورم و منکة ازدير زمان در ارزوى چنين پاسخى دقيقة شمارى ميکردم ، و شما بوديد کة رخنهٴ مرگ را در جهان اسلام باز نموديد ، لذا براى بار دوم از شما و همکاران با وجدان شما کة بينايى و شنوايى نا اگاهان را باز مينمائيد پيروزى بزرگ ميخواهم . داستانهايى پُر شور مرحوم Hercules ، نيرومندترين مرد افسانوى يونانى کة اسپ برقى يکى از افسانة هايى وى هست ، پيامبر انرا رونويس کردة است . اسپ برقى ، کاپى همان اسپ بالدار يونانى Pegasus ، است کة Bellerophon ، انرا رام کرد تا بکُشد هيولاى اتش نفس Chimera را ، اين اسپ يعنى پيگاسوس ، بيلى روفون را هر کجا کة ميخواست با خود ميبرد . بيلى روفون توسط اين اسپ بالدار بسوى جنت پرواز کرد ، ليکن خداوند خداها Zeus .. يک حشرهٴ گزندة را بالا فرستاد و هر دو را بة زمين انداخت

فهم سخن گر نکند مستميع تهٴ زنخش زن ، کة دراز آة کشد –

عطا محمد ” نور “

٢ .. اشتباة بزرگ در جهان اسلام اين است کة قران يک کتاب عربى از اسمان نازل شدة است بدون اينکة بگويند از کدام اسمان و اسمان کة حدود و کرانة ند ارد باز چة گونة ؟ اگر از مهتاب نازل شدة است با کدام سرعت ؟ سرعت . فشار ، جازبة و ديگر کة هر شى را در ثانية بة اتومها تبديل ميکند و مهتاب کة از زمين ٣٨۴۴٠٣ کيلو متر دورى دارد ، لذا علمى و منطقى نيست تا گفت , قران در اسمان ساختة شدة است ؟

مولوى

رفتند در آن خانة کة بينند خدا را بسيار بجُستند خدا را نديدند

Advertisements