بریژنیف : ” اگرتو اینرا نمیدانی بهتر است سکوت کن ودهنت راببند

————————————————————————

دکتر صفوی

وقتی من خانم “بی بی گل” را میبینم که در چنین مسندی تکیه ولم زده است که نه شایستگی ، نه اهلیت اش را دارد و ضمنا اخلاقا این مسند برای وی ساخته نشده است…، واقعآ باخود گفتم الهی ! آیا این یک تحقیر بزرگ به یک کشوری که 30 میلیون شهروند درآن زیست میکنند نیست؟
در اینمورد یک ضرب المثل خیلی عامیانه ولی پرمفهومی داریم وآنهم به کسانی گفته میشود که به اصطلاح “پای خود را ارگلیم خود زیاد بیرون میکنند.. ” که نه جایگای خورا به مثابه یک مهمان میشناسد ونه هم حرمت صاحب خانه را بجا میکنند یعنی :
” هم خود مه جایی وهم خرمه جایی….”.
گرچه قصد توهینی را به کسی نداشتم وندارم ولی این قول معروف حکایت از حقیقت تلخ جامعه ما است که این ضرب المثل کاملا درمورد صدق میکند .
میخواهم خدمت شما دوستان سخنان نواسه بریژنیف را که چندی قبل درتلویزیون دولتی روسیه که در مورد عدم مداخله اعضای خانواده شان را درسیاست ودولتداری بیان کردمتذکر شوم . گرچه به هیچ وجهه بااین وضعیت نه قابل مقایسه است ونه هم زیبنده است ولی به شکل یک نمونه متذکر میشوم :
به گفته وی، لویند بریژنیف خوش نداشت که اعضایی خانواده ما درمورد دولت وسیاست مداخله کنند وازمشوره درمورد خانواده را برحذر میداشت .
نواسه بریژنیف خود بیان میکند :
روزی مادرم در سرمیز غذا به پدرکلانم (بریژنیف) گفت ، از آنجاییکه مواد غذایی خصوصآ نان نرخش اش خیلی ارزان است مردم درمقابل نان بی احترامی مینمایند وحتی به خوکان وبه دیگر حیوانات میدهند ، پدر آیا بهتر نیست که قیمت نان را بالاببرید تا مردم اندکی صرفه جویی نمایند؟
پدرکلانم (بریژنیف) با اینکه مادرم را بسیار دوست داشت ولی اینبار بابسیار ناراحتی وعصبانی شدید به مادرم گفت : ” نان نه اینکه مواد غذای است ، بلکه « سیاست » است ، اگرتو اینرا نمیدانی بهتر است سکوت کنی ودهنت را ببند.”
ولی حالامعلوم نیست که خانم بی بی گل درچه بخش ودرچه سطحی سیاست امور دولتداری آکاهی دارد که بتواند این چوکی را در انحصار خویش قرار بدهد ومشوره بدهد؟ جواب معلوم است ، ممکن است درهیچ بخشی ودرهیچ زمینه ای..

ولی یک چیزآشکار است وآن اینکه اشرف غنی احمدزی بارهاگفته است ونیز عملا اثبات نموده است که بقیه کارهای باقیمانده امان الله را تکمیل میکند… ومیخواهد روزی تصویربانو بی بی گل هم درتاریخ جعلی زمامداران اینکشور چون خانم امان الله به اصطلاح شاه مترقی ( شاه بنیانگزارتفکر قبیلوی) ثبت گردد.
مردم افغانستان با اینکه دراین مدت حاکمیت اشرفغنی زخمهای ناعلاج وآسیب های فروانی رامتحمل شده اند ، بنآ نباید بی بی گل به این زخم هانمک اضافی علاوه کند.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

مادرمیان دوسنگ آسیاب قرارگرفته اییم
—————————————-

دکتر- صفوی
رقابت هژمونی یا سلطه جوی امریکا درمنطقه ازیک طرف و هژمونی” قومی- قبیلوی” افغانی از طرف دیگر مارا در این شرایط فعلی دریک وضعیت نهایت دشوار وناخواسته قرارداده است ، دقیقآ این سیاست سلطه جویی به معنی نفی دیگران است که به شیوه مستبدانه وظالمانه علیه یک کشور یک ملیت ویایک قوم… تحمیل میگردد. دقیقا رقابت هژمونگری امریکا که افغانستان را به بازی میدان خویش قرار داده است ، مطمینآ بدبختی اش را مردم افغانستان باید متقبل شوند ونیزسیاست تفاوق طلبی تفکر قبیلوی وقومی که از طرف رژیم حاکم علیه اکثریت باشندگان این سرزمین تحمیل شده است و زمین وزمان بیداد میکند واین تفکر ناروا وغیر انسانی ریشه من وشما را خشک ونابود میکند.
مطمینا این سیاست خشن هژمونی( برتری خواهی) جهان ومنطقه را ازنظر امنیتی تهدید میکند ، حقوق وآزادی کشورهای مستقل را نادیده میگرید و سلب استقلالیت میتمایند . منطق مخرب این برتری خواهان زمانی فروکش میکند که کشورهای مستقل نتوانند خواست های برحق خودرا درمورد منافع ملی وامنیت ملی…. درسطح جهانی به شکل دیموکراتیک مطرح کنند، زیرا مجبوراند به دستور وخواست کشورهای سلطه جو عمل کنند ، سکوت را اختیار کنند ، و منافع ملی کشور خویشرا فدای منافع کشور های سلطه جونمایند . درحقیقت ابن تجاوز آشکار برخود ارادیت کشور ها زیرنام به اصطلاح تامین دموکراسی است و این کشورها سکوت یگانه راه بیرون رفت را میدانند وبس.
کشورهای که مطیع وفرمانبردار هستند ، هرگاه درآنجا رژیم ضد بشری حکمروای کند ،ارزش ها ومیثاق های بین المللی زیرپا گردد وحقوق شهروندی پایمال گردد ؛ بلاخره هرغلطی که بکنند… هرگز ب درسطح منطقه وجهان وحتی در گزارش ها وموضعگیری های بین المللی به مشکلی روبرو نخواهند شد ، زیرا به قول معروف” مربی داری مربا بخور” ودرلست “خودی ها” حساب میشوند .
ولی اگرکشوری ، ملیتی ویاقومی ویاگروهی که بخواهند از این امر سرکشی کنند فورا متهم به نقض حقوق بشری میشوند وغول مطبوعات دستگاه ها اجیر وحکام ودولت های استعمار گر برای سرکوبی شان آغاز میگردد که حکومت های شان را دیکتاوتوری “غیرخودی” وحتی دشمن خود حساب میکنند.این سیاست بی بنیاد گویا ” هرکه با مانیست از مانیست ” نهایت غیر انسانی است.
سیاست راهبردی تازه امریکا بیانگر این مدعا شده میتواند ، مثلا جیمز متیس وزیر دفاع امریکا درسیاست راهبردی جدید خویش چین – روسیه – کوریای شمالی وایران را ” رقیبان “ویا درحقیقت دشمنان آشتی ناپزیر خویش میداند. سوال اساسی اینجاست که چرا فقط این چها رکشور؟ پاسخ کاملآ معلوم است …زیرا اینکشورها از اطاعت این قدرتها سرپیچی کرده اند به این معنی که این سیاست خشن دیگر نزد شان کار ساز نبوده ونیست ، به دلیل این کشورها خود حرفی به گفتن دارند بنآ درلست غیرخودی ها ی سلطه گرایان شامل اند وغول مطبوعات ورسانه های شان همواره چنین کشور به رعایه نکردن حقوق بشری ؛ نبود دموکراسی .؛ ودولت های دیکتاتوری متهم مینمایند..
ویکتور بندارف رییس مجلس فدرال روسیه به جواب دیدگاه وزیر دفاع امریکا گفت: «ما خوب می‌دانیم که تهدید در قاموس امریکا، تهدید به امنیت، منافع و آزادی کشور آن‌ها نیست. تهدید به نظر امریکا یعنی جلوگیری از هژمونی‌ امریکایی در دنیا است.»
.
هژمونی قومی درافغانستان تحت برتری جوی ” افغانی ” سالهاست بیداد میکند واین خود تجاوز آشکار برحریم حقوق و وآزادی شهروندان غیر افغان بوده ودقیقآ به همان سناریوی دولت ها وحاکمیت های سلطه جو عملی میکنند ، اکر یک فرد، گروه ویا یک قوم بخواهد چیزی به گفتن درمورد مطالبه حقوق شهروندی خودرا مطرح کند ، بلادرنگ به روش های گوناگون به توطیه روبرو میشود وسرکوب میگردند شما را متهم به تجزیه طلبب – بیگانه و”غیرخودی ها” وتهدید به منافع ملی میکنند ، درحالیکه این خواست برحق نه منافع ملی را تهدید میکند ونه هم بیانگر تجزیه است کشور است ، بلکه جلوگیری از هژمونی وسلطه جوی قومی است ، ولی اگر سکوت نمودید ومطیع فرمانبردار باشید دقیقآ ملیت وقوم شما ازجمله بهترین ها وبرادران قریب خونی حساب میشوید که گوی برابری وبرادری تامین است ودنیا گل گلزار شده است ودرلست خودی ها قرارمیگیرید زیرا اسارت را به عزت وشرف ترجیع داده ایید.
ما درمقابل این سلطه گری بیگانگان وبرتری خواهی تفکر قبیلوی جز ایستادگی وروشنگری از طرق ممکن دیگر چاره نداریم ، واین رسالت انسانی ماست.
” پایان هژمونی به پایان شکست سیاست هرکه بامانیست ازمانیست می انجامد

Advertisements