داکترعطاصفوی

کشوریکه ناممکن ها به ممکن تبدیل میگردد ….!

بلاخره یک افتخاردیگر بعد از متفکر دوم جهان نصیب گشورما گردید….
اگر باور ندارید به این خبر جالب که سراپا مملو ازخوشبختی بینظیر دیگر که درعالم خیال وجعل تاریخی همراه است توجه کنید :
!!!“بودجۀ ملی افغانستان، دومین بودجۀ شفاف در منطقه شد “.
سازمان مشاركت بين‌المللى بودجه ؟؟؟!!!،گویا در یک سروی بودجۀ مالی سال ۲۰۱۷ ، افغانستان را به عنوان دومین بودجۀ شفاف در منطقه شناخت.
اکلیل حکیمی وزیر مالیۀ افغانستان این خبر را در سفر رسمی که به واشنگتن داشت در صفحۀ فیسبوک خود منتشر کرده است. من باور کامل دارم وهیچ شکی هم درمورد ندارم همانکه اگر دیروز این چنین نهاد های گنگ بی معنی وبی خاصیت برای کرزی لقب “شیک پوش جهان” وبرای یک مریض روانی چون اشرف غنی لقب “متفکر جهان ” تحفه نامبارکی ازکیسه خلیفه اعطآ کردند وبه جهانیان معرفی کردند وآنرا شخصیت ساختند وچند نفر بی ریشه هم برایش مداحی نمودند ونعره تکبیر نثارش نمودند؛ معلوم میشود که اینبار نوبت شکوفایی بودجه و دست آوردهای وزیر مالیه ورهبری سالم آن تحت قیادت جناب اشرفغنی احمدزی را بازهم این چنین نهاد ها به معرفی میگیرند وستایش میکنند .
از یک طرف این هیاهو تبلیغات بودجه بیانگر اینست که افغانستان بازهم درقطار کشور جهانی دربخش تولید مواد مخده – فساد اداری و وخون ریزی ا در مقام نخست قررا داشته واین پیروزی هم ا افزود شد. اگر این آش واین کاسه باشد ممکن است دراین عرصه خاص یک دوسال بعد درسطح جهان قرار خواهیم گرفت……
کاش وزیر محترم مالیه آقایی اکلیل ونیز این نهاد های تجارتی انجوی اگر وجدانی ویاشرف انسانی داشتند بجای این جمله (بودجۀ ملی افغانستان، دومین بودجۀ شفاف در منطقه شد) ازنظر منطقی وحقیقت انکار ناپزیر جامعه بهتر بود این جمله را ( بودجۀ افغانستان، از نظر نا کار آمدی اش در منطقه مقام نخست را کمایی کرد) تحویل افغنستان میدادند .
بنآ از آنجاییکه بنده هم یک ودوکتابی را درمورد اقتصاد خوانده ام واندکی معلومات دارم وخواستم درمورد این گزارش که گویا براساس شفافیت ، رشد ، موثریت ، حسابدهی ، معیار های بین الملی ،واستراتیزی مبازه علیه فساد استواراست چیزی بنویسم … ولی واقعآ خنده زهر آلود نمودم این خنده زهر آلود وجودم را درد گرفت واین درد درحقیقت بیچارگی مردم را باخود دارد که به چه سرنوشتی دچار شده اند …. باخود گفتم کاش وزیر محترم اندک گامی به جلو میگزاشتند که این دستاورد خیالی رادرمقام نخست قرار میدادند تا دروغ شان شاخدار تر میشد ونیز از نظر ناکار آمدی درپهلوی افتخارات چون کشت وتولید مواد خدره ، فساد اداری ، بدبختی وخونریزی درسطح جهان قرار میگرفتم
یا ممکن است این نهاد در گزارش خویش کشور دیگر را بررسی کرده باشد ، زیرا افغانستان بودجه؟؟؟.

Advertisements