نگرانی امریکا از سقوط کابل است

هرگاه کابل به میدان جنگ تبدیل شود،‌ مشروعیت حضور امریکا مطلق از بین می رود و تمام پایگاه های امریکا از سوی همه گروه ها به حیث هدف نظامی شناخته می شود.

افزایش سفربری ارتش امریکا درپایگاه های نظامی بگرام وقندهار از بیم سقوط کابل است. امریکایی ها همزمان با اعلام استراتیژی جدید درماه آگست سال گذشته، عاقبت حکومت وحدت ملی را نیز پیش بینی کرده اند که از صلاحیت قانونی برخوردار نیست و هرچه به پایان کارش نزدیک می شود، نزاع و سرسختی طالبان از یک سو و مقابله نیروهای رقیب سیاسی داخل حکومت نیز درحال افزایش است.

چالش موجود برای حکومت امریکا دقیقن این است که اصرار برابقا و تمدید کار حکومت غنی- عبدالله ( با انصراف از راه اندازی انتخابات) دشوار است و هرگاه لویه جرگه برگزار شود، امریکا بازنده اصلی و اردوگاه ضد طالبان با محوریت بلخ تا کوتل خیرخانه و نیمی از پایتخت،‌محورهای شرق شامل سه ولایت، حوزه قندهار، حوزه غرب ومناطق مرکزی افغانستان به حیث جریان غالب عرض وجود می کند.
 به همین ترتیب، حالا مسجل است که هیچ نیرویی غیراز ائتلاف شمال، شرق وجنوب (مراکزی که درمخالفت با غنی- عبدالله ایستاده اند) برنده انتخابات نخواهد بود. پس با بالا آمدن موج بحران زعامت، تمامی تلاش ها برای کنترول کابل متمرکز می شود و امریکا نه توان سرکوب دارد و نه قادر است دوره کار حکومت غنی- عبدالله را برمردم تحمیل کند.
این احتمال وجود دارد که امریکا در نتیجه جلوگیری از سقوط کابل وانارشی خطرناک،‌ سیاستی را درپیش گیرد که بازهم برای تمامی جبهات وگروه های با هم رقیب به عنوان متحد باقی بماند، پشتون را به جان پاکستان بیاندازد، به تاجک کمک کند تا به یاد عظمت هویتی گذشته اش به سوی آسیای میانه روی بیاورد وکابل را به عنوان سمبول حاکمیت پشتون، تاجک، هزاره و دیگرطیف های تباری در قیمومیت خود نگهدارد. یافتن یک تدبیر دیگر اگر نا ممکن نباشد، دشوار و پرخرج است.
هرگاه کابل به عنوان مرجع اصلی مشروعیت دولت به میدان جنگ تبدیل شود،‌ مشروعیت حضور امریکا مطلق از بین می رود و تمام پایگاه های امریکا از سوی همه گروه ها به حیث هدف نظامی شناخته می شود.
آتش افروزی دربلخ، درقدم اول مشروعیت نیمه دولت را درکابل از بین می برد. وقتی مشروعیت حاکمیت کابل ساقط شد، ادامه حضور امریکا نیزکامل از بین می رود. حضور امریکا از مصوبه شورای امنیت ملل متحد بیرون آمد تا نظم و جنگ از بین برود. درغیراین صورت،‌ اوضاع به شکل بدی عوض می شود.
‘گزارشنامه افغانستان