!…دوستان وهموطنان گرامی

دکتر- صفوی
مگر تکرار اشتباه گناه نابخشودنی نیست؟؟
اگر جواب شما آری است ، پس چرا من وتو این اشتباه تاریخی را باردیگر تکرار میکنیم؟ ، بقول معروف ” ازیک سوراخ دوبار مار گزیدن بدین معناست که منطق وفراست من و شما را زیر سوال میبرد.اگر درمورد شناخت کرزی ازنظر اسناد تاریخی وغیر قابل انکار معلومات تا ن ضعیف ویا اندک است ، پس بهتراست به کتاب خاطرات «رابرت گیتس » مراجعه کنید واگر بازهم درمورد خواندن کتاب به هردلیلی مشکل دارید ..، آیا خون های ریختانده شده ، قتل های زنجیره وتوطیه ها ی انکار ناپزیرکه درنزد چشمان هریک ما صورت گرفت است که هنوز خون این سرداران مقاومتگر خشک نگردیده است مگر فراموش تان گردیده است ؟ واگر همه چیز را میدانید وحافظه تان بجا است چرا باز این جا وآنجا همرای یک خونخوار برادرکشت درزدوبند های تباه کن مصروف هستی وفکرمیکنی که اینبار این پدرکش گویا بی بدیل برای من وتو فرشته آزادی میشود ؟ این ضرب المثل با اهمیت را نبایدفراموش کنید” آزموده را باز آزمودن خطاست”.
اگرمن وتومحروم فاقد حافظه هستیم ویا حافظه مان گندیده شده است ، ولی تاریخ فاقد حافظه نخواهد بود…
بنآ اگرشرف ووجدان انسانی اندکی درشما حاکم است ، ازخدا وخلق خدا بشرمید وبا این روش حقیرانه خاتمه بدهید .
باعرض حرمت دکتر صفوی

Advertisements