کانادا سرود ملی خویشرا تغیر داد؛ بدون اینکه ” لویه جرگه ای ” را دایرکنند

دکتر – صفوی
موافقین این تغیر ادعا داشتند که این سرود ملی بخاطر ناکارآی اش از نظر جنسیتی ، ناهمگانی ونیزناموزون بودنش که « مهین پرستی» را فقط به ” پسران” ونیز به خودی ها متعلق میدانستند ، وآنرایک تعصب میدانستند. بنابرین اعتراضا ت وفشار مردم دولت کانادا را مجبور ساخت تا سنایی کانادا لایحه تغیرات را نظر به پیشنهاد پارلمان تایید کند وجمله مهین پرستی را نه فقط به پسران ومختص کانادایی، بلکه برای همگانی که هرشهروند خود را درآن حس کنند و خود را دقیقا دریابند واژه همه ما ” جایگزین شد. ودرحقیقت هیچ ضرورتی به لویه جرگه ویا کوچنی جرگه احساس نمیشود، زیراجلسه پارلمان تشکل جلسه داد بعداز به مجلس سنا ارسال شد وبعد از امضا به قانون تبدیل میشود. واینست قوانین بشری واحترام به ارزش های انسانی.
این سرود میهن پرستی بخش فرانسوی زبان آن که درسال 1880 نوشته شده بود که بعدا به سرود ملی کانا دا تبدیل شد ، وبعدآ درسال 1908 نسخه انگلیسی ترتیب شد و به طور رسمی “اوه، کانادا” در سال 1980 به سرودملی کانادا تبدیل گردید. ولی پیش از آن سرود ملی انگلیس بنام ” خداوند ملکه راحفاظت کند” خوانده میشد.منبع -تاس
جالب اینکه سرود “قومی” که درافغانستان بنام سرود ملی تحمیل شده است ؛ازیک اکثر باشندگان و شهروندان این کشور خودرا درآن نمی یابند وازطرفی هم فاقد موزون وزیبایی است وبرای اکثر شهروندان این کشور قابل فهم نبوده ونیست . حاکمان ودولت مردان افغانستان اگر میخواهند حد اقل احترامی به خواست مردم این کشور داشته باشند وحد اقل عدالت نسبی تامین گردد ؛ واین کشور درکنار جامعه بشری به مثابه انسان های بافرهنگ وکشور با قدامت تاریخی پیش از پنچهزارسال قرار گیرد ، بهتر است به این تفکر قبیلوی نقطه ای پایانی بگزارند ، درغیرآن این کاخ فرتوت گند تعصب روزی فرومیریزد