چرا اشرف غنی بعد از پیروزی در انتخابات از دوستم رو گشتاند؟

Advertisements