حامد کرزی اشاره داد که فرصت برای برگزاری انتخابات هدر رفته و باید برای حل بحران کنونی لویه جرگه تصمیم بگیرد

حامد کرزی در گفت و گو با تلویزیون آشنا خواستار پایان معاملات منفی دکترغنی در برخورد با والی بلخ شد. وی گفت که عطا محمد نور یک والی خوب بود. فرمان ها و احکام مرکز را قبول می کرد وکار ها به خوبی پیش رفت.
وی با انتقاد از سیاست غنی در مورد استعمال یکی علیه دیگری گفت که دولت باید معامله سیاسی را به ترتیبی پیش نبرد که یکی علیه دیگری استعمال شود. وی از سیاست دولت به هدف بیرون راندن جنرال دوستم از معاونیت اول انتقاد کرد که چرا معاون اول در کشور حضور ندارد. وی از حکومت خواست که زمینه ساز تحکیم قدرت در کشور باشد نه آن که قدرت را از طریق معامله تضعیف کند.
کرزی گفت برای غلبه بربحران کنونی تنها اراده ملی می تواند پاسخ بگوید. وی اشاره داد که انتخابات صورت نخواهد گرفت و فرصت هدر رفته و باید مملکت اختیار خود را از طریق لویه جرگه دو باره به دست بیاورد. کرزی نتیجه گیری کرد که آرای مردم نادیده گرفته شده و هیچ راه حلی بدون اراده ملی مردم افغانستان وجود ندارد. گزارشنامه افغانستان