همه ميدانيم كه رييس جمهور و رييس اجراييه ديگر توان رهبري كشور را ندارند ، سقوط نظام غير از گروه هاي تروريستي به نفع هيچ كسي نيست، بخاطر نجات كشور ازين وضيعت بحراني نكات ذيل پيشنهاد ميشود:
1.

شوراي نظامي متشكل از افسران و جنرالان با تجربه كه ريس جمهور در امور شان مداخله نداشته باشد تشكيل شود، مسهوليت جنگ را عهده دارشوند.
2.

رهبري قوت هاي مسلح حتي تا صفوف پايين سياسي انتصاب شده وسياسي عمل ميكنند روي اين اصل چون به دستور يك فرد كار مينمايند ناكام اند.
3.

احزاب و شخصيت هاي سياسي هر چه عاجل بخاطر منافع ملي در يك نشست عاجل بخاطر نجات كشور گرد هم آيند.
4.

جنگ موجود عملا بين پاكستان و افغانستان است، اعتراضات عليه پاكستان در سازمان ملل متحد مطرح شود، در غير آن فرصت هاي اندك كه وجود دارد از دست ميرود

برگرفته شده از برگه محترم احمد سعیدی