خلیل وداد

برگردان کتاب سیاست بریتانیای کبیر در هند و مرحلهء آغازین مناسبات

 
پاکستان و افغانستان (سپتامبر ۱۹۴۵- پایان ۱۹۵۰) از دوستان فرهیخته ام سمیع الله پویا و یوری پانیچکین را با موفقیت به پایان بردم. سایت وزین آریایی فصل پنجم پایانی کتاب و فهرستهای پیوست شامل منابع و زندگینامه مولفان را نشر نموده است:
http://www.ariaye.com/ketab/wadad2.html