!

این حیوان های ددمنش دو پا حامیان غربی دارند

این که غربی ها همه روزه گلو پاره می کنند و تاکید کرده می گویند که باید با طالبان مذاکره و معامله و صلح! کنید! این پروژه ی تروریزم طالبانی را که ساز و برگ پروژه خود ایشان است، می خواهند بخاطر تحقق اهداف رذیلانه و شوم خویش، بر گرده مردم مان تحمیل نمایند.

مردم افغانستان حالا هوشیار و بیدار شده اند!
! همه با یک صدا همه روزه فریاد می زنند
! مرگ بر طالب و داعش
! مرگ بر حامیان این گروهک های تروریستی
همه با هم متحد و یکپارچه می ش.یم بر ضد گروهک های تروریستی

ویدیو