!ای اهل شمال افغانستان درود
شما را از نام امریکای بزرگ خطاب مینمایم!
من ظاهرأاز طرف کاخ سفید برای شما مردم شهادت پرور افغانستان پیام آورده ام ،پیام شهادت ،پیام ورود به جنت واهدای هوران بهشتی به هریک شما!
شما خو دیدید که امروز به فرمان کاخ سفید برادران طالب وداعش در شهر کابل در برابر قدم هایم صد ها تن از مردم بیگناه را چون گوسفند قربانی نمودند .
ما میخواهیم این کشور جنگ زده وعقب مانده شما را به سوریه دوم مبدل ساخته واز مزایای
پروژه داعش که اصلی ترین محصولات جدید مااست، مستفید گردانیم.
پیام ما پیام خون است وعنقریب این دریای خون را در مزارع شمال به جریان انداخته وانرا به سرزمین لاله زار مبدل مینمایم!!
امید شمال داوطلبانه آغوش پرمهر اش را برای برادران طالب وداعش باز نماید،ورنه این شاهراه در زیر چکمه های سربازان امریکا باز خواهد شد.
امریکا در کشور شما جنگ را باخته است ونمیخواهیم افتضاح شکست ویتنام دوباره تکرار گردد.
من خود اهل مزارم ،امریکا از شاخه من به حیث دستهٔ تبر برای برش سرهای شما کار میگیرد امید است همرنگی وهمنوایی شما را داشته باشم
خرد ورزان شما باورمند اند که من به حیث یک افسر متقاعد سی آی ای در امریکایی امروز هیچکارهٔ میدان سیاست هستم وبه میل خود برای نشان دادن ضرب شصت امریکا برای مردم شمال وامپراطور آن ،اینجا امده ام ،امید درین صورت به ریشم نخندید وریش سفید ام را احترام گذاشته وبگذارید تا امریکا مثل همیش مقدرات وطن شما را تعین نموده و این سرزمین را گل وگلزار سازد.
با احترام

زلمی خلیلزاد
نمک خور نمکدان شکن
 
توریالی خاوری