تهدید های میان تهی “فرستاده” را نباید جدی گرفت

هارون امیر زاده

زمان قدرت نمایی زلمی خلیلزاد در افغانستان به تاریخ پیوسته است. اما پیام های تهدید آمیز از نام” حوصله ناتو” در تلویزیون آریانا یک قدرت نمایی کاذب و بچه ترسانی بیش نیست. او یک محاسبه کودکانه ۲+۲=۶ را کرده است. اگر او حامل یک‌پیام سازنده و یا تهدید آمیز از کاخ سفید می بود هیچ نیازی نبود که قبل از ملاقات با والی بلخ استاد نور پیامش را از طریق مصاحبه با تلویزیون آریانا بگوش بلخ برساند. او خوب می داند که عطا محمد نور با بسیار فرماندهان و سیاست مد اران افغانستان تفاوت دارد، او غیر از خدا از هیچ کسی ترس ندارد. سالها قبل این را او به خلیلزاد در اوج قدرتش نشان داده بود.
حالا زمان تصمیم گیری نور بلخ است که او را تحویل می گیرد و یا او را با قبرغه های شکسته و سر افگنده از هر جایکه آمده دوباره می فرستد

+++++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

بانگ خلیلزادوپایان استعمار امریکا

توریالی خاوری

افغانستان فعلآ به یک بمب ساعتی مبدل شده است.
ایجاد نظام پوشالی ،فاسد وغارتگر وگستره ای پروژه های تروریستی وابعاد خونریزی بلاوقفه وهمچنان تشدید تضاد های قومی ،سطح روز افزون نفرت وخشم مردم علیه امریکا این کشور را به یک بمب ساعتی مبدل ساخت است .
کسی که نقش ثانیه گرد را درین عقربه ایفا میکند ،زلمی خلیلزاد نماینده فرستاده امریکا در اوضاع آشفته بلخ است.از لحاظ تاریخی هرگاه هر بخش بدنهٔ وطن را به طب عدلی به معاینه بسپاریم زهر کشنده زلمی خلیلزاد این جاسوس سفاک سی آی ای امریکا در آن بخوبی پیدا است.نقش این جاسوس کهنه کار در تجاوز امریکا در دهۀ هشتاد وحمایت از گروه های افراطی حزب گلبدین وخالص بسیار جدیست.
در طبابت امروز بعضآ دکتوران از زهر مار برای تداوی برخی امراض استفاده میکنند اما از لحاظ زمانی ،زلمی خلیلزاد یک نسخۀ کاملا تاریخ تیر شده است ودیگر حتی قدرت کارایی برای تخریب را ندارد.
خلیلزاد همین دیروز بشکل دیوانه وار ودر هوای قدرت نمایی دیروز امریکای تجاوز کار برای جنرال عطامحمد نور والی بلخ هوشدار دار داد واظهار نمود که صبر امریکا وجامعه جهانی حد معین دارد.او افزود که بعضی اوقات سیاست مداران افغانستان در محاسبات شان اشتباه میدارند.
از قرائین میتوان چنین نتیجه گیری نمود که اولین کسی که دچار محاسبات غلط شده است شخص زلمی خلیلزاد است‌خلیلزاد باید درک نماید که نه امریکا در جایگاه شانزده سال قبل است تا بتواند مقدرات سیاسی افغانستان را تعین نماید ،نه افغانستان در آن جایگاه است وهمچنان نه ملت در آن جایگاه خوشبینانه ویا همچنان موقف ترسناک دیروز از آمریکا قرار دارند.
شاید روی همین تشخیص درست بوده باشد که دیروز امپراطور شمال جنرال عطامحمد نور پس از رجز خوانی وگزافه گویی خلیلزاد امریکا را به مداخله صریح در امور افغانستان متهم ساخت وفرمان خروج فوری خلیلزاد از افغانستان را صادر نمود.!!!!
واقعأ صرفنظر از دید گاه خوشبینانه ویابدبینانه مردم نسبت به عطامحمد نور ،اظهارات زلمی خلیلزاد گویای آهنگ استعماری ومداخله جویانه امریکا در امور افغانستان بوده وتمام مردم افغانستان را در صف واحد در مقابل تجاوز امریکا وحکومت دست نشانده غنی احمد زی متحد میسازد.
فضای طوفانی افغانستان نشان میدهد که آفتاب استعمار واشغال به لب بام رسیده است.فعلا امریکا قبل از سرنوشت غنی راجع به عمر استعماری خود سخت پریشان است وآنها از پایان استعمار وختم پروژه تروریستی داعش وطالب به حیث جنگجویان نیابتی امریکا ،چیزی حس نموده واز همینرو در اظطراب کامل قرار دارد.
در بالا گفتیم که زمان انفجار نزدیک شده است وهرگاه در اثرمداخلات امریکا چنین چیزی اتفاق بیفتد،بدون شک همه سربازان امریکا در تیر رس مردم افغانستان قرار خواهد داشت ومردم همه صدای استقلال وآزادی را درین جدل بلند نموده وافغانستان را آزاد خواهند ساخت!!!!
ومن الله توفیق
.

ویدیو

حاجی ظاهر قدیر-خلیل زاد از مداخله دست برداردودر ظرف ۱۲ساعت باید افغانستان را ترک کند