مشوره دوستانه به عطامحمد نور( نوربلخ ) این بزرگمرد باشهامت تاریخ ورفقای همسنگروشجاع شان

قراریکه به مشاهده میرسد یک جنبش آزادی  بخش سرتاسری ومردمی درحال نسج گرفتن وبه قوام رسیدن است ومردم رهبرخودرادروجودشمایافته اند

از طرف دیکر د شمنان مردم افغانستا ن موضوع رادرک نموده درصدد اند تاباترفند ودسائس نوین واستفاده  ازعناصرخائین به وطن

 مانند خلیلزاد، غنی ووطن فروشان داخل ارگ صدای مردم رادرگلو خفه نمایند

با استناد بتاریخ  با قاطعیت میتوان گفت که کوچکترین عقب نشینی ومعامله بااین جنایتکاران عواقب ناگواری را برای شما وهمرزمان تان درقبال داشته  نهضت آزادیخواهی را برای سالیان نا معلوم به عقب می اندازد.

تواضع های دشمن مکر صیادی بود بیدل

که خم خم رفتن صیاد زبهرقتل مرغان است

خدا یارومددگار تان

دوکتور جهش

 

++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

هزاران نفر از مردم مجاهد کوهدامن زمین امروز در یک گردهمایی از استاد عطا محمد نور اعلام حمایت کردند .

 

 

Advertisements