تحلیل از ادامه گسترش جنگ  و خونریزی.
 مصاحبه با آقای جنرال علومی ارکان حرب قوای مسلح افغانستان