تعــادل قــومــی گــران قیمــت

رهــایی قــاتلان فــرزندان ملــت توســط اشــرف غــنی از زندان پلچــرخــی جــهت برقــراری تعــادل قــومــی 
امروز اشرف غنی با رهایی هفتاد و پنج راس از جانیان و قاتلان فرزندان ملت که هر کدام به جرم انجام اعمال انتحاری و انفجاری و جاری کردن جوی خون در کشور و داغدار کردن صد ها فامیل مسلمان به بیست سال حبس محکوم بودند قدمی دیگری نیز در راه برقراری تعادل قومی در زندان و بیرون از زندان برداشته است.
جلالتماب اصلا در مورد حل این معضله نظری دیگری داشتند و می خواستند که تعادل قومی در زندان های افغانستان را با آوردن زندانیان تاجک، هزاره و ازبک در کنار برادران پشتون شان به اجرا درآورد ولی متاسفانه در اثر تحریکات غیر مسولانه جنگ سالاران و تیکه داران قومی اقوام غیر پشتون هموطنان غیر پشتون ما فریب سخنان عوام فریبانه و شیادانه آنها را خورده و از پیوستن به برادران پشتون شان در زندان ها ابا ورزیدند که در نتیجه ولسمشر محترم مجبور شد که به حل معضله از طریق دیگر پرداخته و اجرای تعادل قومی را با رهایی زندانیان گویندگان یک زبان را از قید عملی سازد.
اما چیزیکه برای جامعه حایز اهمیت است نتیجه و حاصل کار است که همانا برقراری تعادل قومی در درون و بیرون از زندان های افغانستان است حالا اینکه برای انجام این عمل هموطنان غیر پشتون ما به داخل زندان ها انتقال داده شوند و یا بر عکس هموطنان پشتون ما از زندان ها به بیرون انتقال داده شوند در حقیقت همان قول معروف بوده که دو پانزده یک سی است.
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی