فرمانده امان الله گذر پیام حنیف اتمر را به استاد عطا تحویل داد

مرغ اختلاف بانگ داد.
یک منبع معتمد و مقرب به شورای امنیت ملی به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که فرمانده میرامان الله «گذر» درسفر اخیرش به ولایت بلخ، پیام خاص محمد حنیف «اتمر» مشاورامنیت ملی را به استاد عطا تحویل داده است.
پیام اتمر درگرماگرم تنش واختلاف وی با دکترغنی- عبدالله برسر چه گونه گی اعزام قطعات مسلح اردو و پلیس به هدف برکناری اجباری استاد عطا و معرفی ولایت جدید به مقام بلخ ارسال شده است.
بربنیاد گزارش، درپیام اتمر به عطا آمده است که مقام شما تا آخر حکومت کنونی درمقام ولایت تضمین می شود و درضمن برخی مطالبات دیگری که مطرح کرده اید، «درحد توان» برآورده می شود.
حکومت بلخ درین باره اشارتی نداده؛ اما دیدار اخیر سفرای خارجی با صلاح الدین ربانی اشعار می دارد که هم نیروهای خارجی و هم محفل ارگ ( شاخه اتمر) نسبت به عواقب کله شخی های غنی و عبدالله برای اعزام قطعات جنگی به بلخ تصور روشنی نداشته واز خیزش احتمالی چندین ولایت دیگر بیمناک شده اند.
درگزارش به نقل از حنیف اتمر آمده است که اصرار ما در مورد این که هیچ قطعات اردو و امنیت آماده جنگ با عطا نیستند؛ به گوش غنی- عبدالله کارگر نیفتاده و احتمال تکرارحوادث دوران حکومت دکترنجیب الله قوی است.
اتمر گفته است که در زمان نجیب الله، یک جنرال جنگ دیده و دلاور به نام جمعه اسک درصحنه فعال بود ولی دربلخ امروزی «سیدکمال واری یک جنرال داریم» که از ترس عطا «پطلون خود را تر می کند.»
اتمرتاکید کرده که مشکل ما این است که اطمینان نداریم هرگاه دستور مارش قطعات به سوی بلخ صادر شود، فرماندهان و افسران از امرمرکز اطاعت کنند. او مثال داده است که «قوماندان نظم عامه علنی از مرکز بغاوت کرد ولی وزیر داخله رفت، مهمان همو آدم بود؛ حتی یک کلمه را هم برایش گفته نتوانست .»
درپیام اتمر به عطا نور قید شده است که اکنون خطر تجزیه کشور مطرح است و اگر نظام با سقوط مواجه شود، همه از جا کنده خواهند شد. براساس این گزارش، درحالی که حکومت بلخ تا کنون به پیام اتمر پاسخ نداده جلسات جنجال آمیز شب و روز درارگ درجریان است اما هیچ راه حلی مناسب پیدا نشده است. معصوم استانکزی درین جلسات هماره حضور دارد و دفترامنیت ملی را تقریباً رها کرده و مکاتیب زیادی برای امضاء روی دفترش «کوت شده است.»
ازگزارش های ساعات اخیر این طور استنباط می شود که راه حلی مسالمت برای این معضل جستجو شده است.گزارش نامه افغانستان
Advertisements