پس از تشکیل حکومت وحدت ملی اشرف‌ غنی شخصی را به‌ نام «عمر صافی» از لندن به‌ کابل طلب کرد و او را والی قندوز تعیین کرد. این آدم در ظرف کمتر از چند ماه ماموریت خود را به‌انجام رساند و شهر قندوز را به‌دست طالب سقوط داد. ده‌ ها و صدها نفر کشته شدند و هزارها نفر هم آواره و بی‌خانه سپس صافی دوباره به لندن رفت و در آنجا با خانواده‌ی خود آرام زندگی می‌ کند.

پس از او، شخصی دیگری که او هم رابطه نزدیک با لندن دارد به‌ بغلان فرستاده شد. او در یک معاهده‌ ی ننگین دند غوری بغلان را کاملا به‌ طالبان واگذار کرد سپس این آدم بعد از آنکه مردم بغلان و شمال‌ شرق را به‌خون نشاند بحیث والی ننگرهار تعیین شد و حالا خوش و خوشحال زندگی می‌ کند

.

اکنون یک مجنون و از دنیا بی‌ خبر دیگری را از لندن آورده‌ اند تا بحیث والی بلخ تعیین کند. این آدم بیچاره که حتی سواد حرف‌ زدن را ندارد و به‌ نظر می‌ رسد از بیماری مزمنی رنج می‌ برد والی منتخب غنی است. چند سال بعد که بلخ بامی ویران شود و در آن تروریستان طالب و داعش لانه کنند این آدم شوت هم دوباره راهی لندن خواهد شد و مردم شمال خواهند ماند در میان دود و آتش.
حسیب معترف

درین جا در مورد اتمر ها، گلاب منگل ها..و ده ها اجنت تحت پوشش دیگر نهان و پنهان، تذکری به عمل نیامده است.
روبای پیر بعد از 1919, یک بار دگر بر کشور حاکم و مسلط شده است. مگر تعریف نیو کلونیالیزم فراموش شده است؟

Advertisements