دستپاچگی و نگرانی غرب از ادامه تنش و درگیری ارگ با نیرو های شمال

با ادامه ی تنش در کشور، یک دندگی تهدید و تخویف ارگ نسبت به تمامی نیرو های دادخواه کشور در راس نیرو های شمال که به همبستگی کلیه مردم کشوردر یک صف مقدم بر ضد حکومت تمایت خواه انجامید؛ غرب در مخمصه، هراس و نگرانی قرار گرفته؛ اتحادیه اروپا سفیر و نماینده خویش آقای ” پیری میادون” را موظف به اجام وظایف ویژه ای درین راستا نموده است.

امریکا هم با تصمیم آنی و پرت و پلاس خواسته است از طریق ابزار دایمی! سازمان ناکار آمدی ( سازمان ملل متحد که ناکار آمد بودنش طی چهار دهه در ابر لابراتوار کشور مان به خوبی تثبیت شده

.است!) برای کنترول مجدد مردم و کشور دست به کار شود

با درنظرداشت ایم ملحوظات،” سفیر اتحادیه ی اروپا در افغانستان می گوید که تلاش ها را برای ایجاد یک اجماع ملی و جهانی در پیوند با روند صلح افغانستان آغاز کرده است.

پیری میادون می گوید که بربنیاد راهبرد تازۀ این اتحادیه در بارۀ افغانستان، نیاز است که در گام نخست یک اجماع ملی و سپس یک اجماع جهانی در پیوند با روند صلح این کشور به میان آید.

سفیر اتحادیه اروپا این سخنانش را روز پنجشنبه یازدهم جنوری، در نشست «ندای صلح برای افغانستان» که در آن نماینده گان کشورهای اتحادیه اروپا نیز شرکت کرده بودند، بیان کرد.

سفیر اتحادیه اروپا در کابل می گوید که می کوشند تا دست آوردها و ناکامی های سال های گذشته در روند صلح افغانستان بررسی شوند.

پیری میادون در این باره بیان داشت: «صلح در افغانستان در اولویت های راهبرد تازۀ اتحادیه اروپا در بارۀ افغانستان قرار دارد؛ راهبردی که ۲۸عضو اتحادیه اروپا خواستار پیشبرد روند صلح این کشور به رهبری و مالکیت افغان ها شده اند. در چارچوب این راهبرد ما می خواهیم تا یک اجماع ملی، منطقه یی و جهانی را دربارۀ این روند ایجاد کنیم.»

از سویی هم، حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح نیز که در این نشست شرکت کرده بود، می گوید روندی که زیر نام «ادغام مجدد مخالفان مسلح دولت» در چندین سال گذشته جریان داشت ناکام بود و از همین رو این شورا می کوشد تا به جای آن، بر بلند بردن ظرفیت اعضای این نهاد و آگاهی دهی به شهروندان کشور تمرکز شود.

حبیبه سرابی اظهار داشت: «روند ادغام مجدد در گذشته یک برنامۀ ناکام بوده و از همین رو این روند از راهبرد تازۀ شورای عالی صلح بیرون کشیده شده است.»”

آنچه در اظهارات آقای میادون تازه و در خور توجه و اهمیت قرار گرفته است، کشور های منطقه نیز شامل روند اجماع و روند صلح شده اند. موضعگیری ای که قبلن به وسیله ی غرب پیوسته منتفی می شد.

آری… بدون شرکت فعال کشورهای منطقه در راستای اجماع صلح؛ اصلن صلحی نمیتواند در افغانستان تامین گردد.ن

Advertisements