توریالی خاوری

جنایتکاران حزب اسلامی رها شدند

چرا آدمخوران،تروریستان،آدمکشان وانتحاریون حزب اسلامی گلبدین از زندان رها شدند؟؟؟
درین اواخرحکومت تروریستی اشرف غنی احمدزی به تعداد ۷۵ تن از جلادان مربوط به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار این جنایتکار آدمکش رااز بند رها کرد!
آیا کسی است تا از اشرف غنی احمد زی بپرسد که ورود گلبدین درکابل وصدور فرمان عفو براین قاتل حرفوی با هزینه های هنگفت ملیونها دالری چه پیام صلح وامنیت را برای جامعه افغانستان تا کنون به همراه داشته است ،که امروز دولت دست نشانده دست به جنایت تازه زدو زندانیان خون آشام حزب گلبدین را از بند رها کرد تا دوباره جبهات تروریستی و صفوف داعش را تکمیل نمایند؟
همه میدانند که اعضای باند تروریستی گلبدین در هنگام ارتکاب جرایم وجنایت به زندان افتیدند!!
این رفتار حکومت تروریستی غنی نشان میدهد که حکومت نمیخواهد تا صلح وامنیت در افغانستان استقرار یابد.
اشرف غنی احمد زی قبلا با تبحتر از نقش خویش برای رهایی طالبان از زندانهای افغانستان می لافید واکنون این تعهد را در خصوص رهایی حزب اسلامی نیز به ثمر رساند.
اقدامات غنی برای مخالفین رژیم این پیام ساده را صادر مینماید تا هرچه زود تر وتمامتر برای اقدامات احتمالی رژیم تروریستی غنی صفوف شانرا متحد گردانیده وب
صورت پیشگیرانه تدابیر لازم اتخاذ نمایند!!!
دولت در نظر دارد تا به سرعت شبکه های تروریستی را در قلمرو افغانستان گسترش بخشد!!

Advertisements