این گزارش ماهرانه گمراه کننده بوده و ساختن یک دلیل جعلی برای قناعت مالیه دهنده گان امریکا است. عبدالله درسفرهای مشکوک خود در زمان مقاومت از قبل با سی آی ای تماس های اطلاعاتی برقرار کرده بود. نام کرزی پیشاپیش از سوی سی آی ای به او داده شده بود که در جلسه بن مطرح کند. خلیلزاد یا مقام کاخ سفید که نمی توانست این کار را کند. شنیدن این نام حتی برای خلیلزاد برای «باراول» نبود

کلید این راز و تجمع یک حلقه خاص در لندن در آخرین پاره های یادداشت های شادروان احمد شاه مسعود قابل رویت است. این به احمدولی مربوط است که چه زمانی یادداشت ها را به تاریخ تحویل می دهد.
در جلسه استماعیه و استیضاح کمیته امور روابط خارجی‌ مجلس نمایندگان آمریکا دان روربارکر عضو ارشد این کمیته از زلمی خلیلزاد سفیر پیشین امریکا به افغانستان می پرسد:

 آقای خلیلزاد ما و شما سال‌ های زیادی با هم کار کرده‌ ایم و من ‌یک سوال بسیار دشواری را از شما مطرح می نمایم و آن این که وقتی طالبان از افغانستان بیرون رانده شدند و دوستان ما از اتحاد شمال داخل کابل شدند و آن را گرفتند قرار بود ‌یک فیصله و تصمیم بسیار مهمی در شهر بُن آلمان اتخاذ گردد و آن این که چه کسی باید بحیث رهبر افغانستان جدید برگزیده و یا انتصاب شود حداقل برای دوره انتقالی البته شخص من پشتیبانی‌ خویش را در این مورد از محمد ظاهر شاه اعلام داشتم در حالیکه ‌یک بخش دیگری طرفداری و حمایت شان را از موقف و گزینه اتحاد شمال ابراز نمودند. من خوب به‌‌‌ یاد دارم که شما و اداره بوش در آن وقت از کرزی حمایت و پشتیبانی‌ به‌‌‌ عمل آوردید. آیا احراز این چنین ‌یک موضع گیری ناشیانه از طرف شما از نفوذ ناخواسته حکومت پاکستان بالای اداره بوش ناشی شده‌ بود همان طوری که آنها همواره همچو ‌یک نفوذی را بالای همه اداره‌ های ما در آمریکا داشته اند؟

جواب زلمی خلیلزاد:

 تشکر از بیانات شما که البته من با آن ها معترف و موافق بوده و آن را تایید می نمایم که البته شما آن را با ‌یک زیبایی خاص بیان نمودید. در مورد این که چرا کرزی بحیث رهبر جدید افغانستان برگزیده شد باید بگویم که اسم کرزی برای اولین بار توسط عبدالله که در آن وقت یکی از رهبران کلیدی اتحاد سمت شمال بود مطرح شد و وی در این مورد چنین استدلال نمود که افغانستان در مرحله بعدی به‌‌‌ یک رهبر پشتون ضرورت دارد رهبر پشتونی که اتحاد شمال بتواند با او کار نماید و اظهار داشت که همچو ‌یک رهبر کرزی صاحب می باشد. این اولین بار بود که من نام کرزی را برای ایفای همچو ‌یک نقش به‌‌‌ خاطر رهبری افغانستان از عبدالله شنیدم که البته این موضوع توسط جیمز دابنز که در آن وقت از ما (آمریکا) در کنفرانس بن نمایندگی می کرد به‌‌‌ قصر سفید گزارش داده شد و طوری که ما بعدا با مسوولین در منطقه و دیگران فراتر از منطقه چک کردیم پاکستان با گزینش کرزی مخالف نبود و البته به همین ترتیب دیگران.گزارش نامه افغانستان