” شرکایی ما به طور کامل دروغ میگویند..! “

برگردان بفارسی- دکتر صفوی / منبع- نوستی/
« پوتین را از هوایی سرد ویخبندان موجود امریکا گرفته الی مداخله درانتخابات امریکا مقصر میدانند»
سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه خانم ماریا زاخارووا ؛ رئیس “سیا” مایکل پومپو را به “دروغگوی” متهم نمود. وگفت که این همکاران غربی ما به حدی دروغگو میگویند که انسان تعجب میکند که گویا روسیه در طول چندین سال در روند انتخابات ایالات متحده دخالت کرده است. جالب اینکه نظر گزارش اسپوتنیک حتی پوتین را مقصر طوفان سرد یخبندان امریکا دانستند که چند شهر امریکا را فلج نموده وخیابان ها رایخ زده است.کاربران شبکه های اجتماعی ونیز بسیاری معتقدند که عصر یخبندان جدیدی نیز در راه است. برخی این طوفان را « سلاح آب و هوایی رئیس جمهور روسیه پوتین » نامیدند ، وی اقتصاد و زیرساخت های آمریکا را از بین می بردو یک کاربر به شوخی نوشت: « سیکل انفجاری» مامور روسی در راه است واین مداخله روسیه در آب و هوای دموکراسی است