حرکات این چند دانه ” سبیل مانده ” وگماشته شدگان دربار را زیر نظر داشته باشید
—————————————————————————-

دکتر- صفوی
زیرا تجربه تلخ تاریخی نشان داده است که عملکرد این چنین اشخاص هرگز نه برای خیر – صلاح وآبادی ، بلکه برای اغفال ذهنیت مردمان این مرزبوم وخصوصآ جوانان عزیز مان است ، وهرباریکه این حاکمیت ها به بن بست میرسند ؛ مجبور میشوند از چنین اشخاص وافراد بی همه چیز استفاده کنند وتجربه های تلخ چند دهه اخیر را بازهم باردیگر با همان نیرنگ زنگ زده تکرار نمایند.
« مرا به خیر تو امید نیست ، اما شر مرسان»
خیام بزرگ چه زیبا میفرماید :
اسرار اَزَل را نه تو دانی و نه من — وین حرفِ معمّا نه تو خوانی و نه من
هست از پس پرده گفت‌وگوی من وتو — چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من.
در این شب وروز یک تعداد مامورین گویا بلند رتبه دربار غیر افغان ونیمه افغان که زیر دست اشرف غنی با پروگرام ” مخکشی ها ” عیار شده اند و نیزیک تعداد مامورین برطرف شده ولی نانخور این رژیم که شامل این اجندا اند خیلی فعال شده اند . بطور مثال جلساتی درننگرهار ؛ سفر های شبانه با رازهای پنهان در بلخ ، ملاقات با یکتعداد امریکای ها و ضمنآ تبلیغ لغو توزیع شناسنامه ها که گویا توسط فلان جناب ارجمند به تعویق افتیده …..وووو….همه وهمه معلوم است که رازهای در این گره کور نهفته است….. ولی یک چیز دقیق معلوم است : بفرمان این حاکمیت متعصب میخواهند جوانان رسالتمند وبه شکل کل مردم با عزت این سرزمین را گمراه نمایند وبازهم میخواهند به شکلی از اشکال مردم را از خط السیرعدالت خواهی شان منحرف نمایند