گلطــاعــش در ولایت بلــخ

غنــی تصمیــم دارد کــه در ولایت بلــخ گــلم اســتاد عطــا را جمــع و گــلم گلطــاعــش را پهــن کــند.
اشرف غنی بعد از آنکه توسط توپ پنجصد ملیمتری ایشچی جنرال دوستم را موفقانه به ترکیه پرتاب کرده و از بابت او خاطر جمع شد حالا تمام توجه اش را به رقیب دیگرش استاد عطا معطوف داشته اول توسط گوش گوشچی کوشش به خرچ داد تا او را به سرنوشت دوستم دچار سازد اما شانس یاری نکرد چون گوش گوشچی کنده شد ولی استاد عطا بر سر جایش باقی ماند.
پس مجبور متفکر دوم چاره سوم سنجیده و انجنیر دادود خوابچی را از لندن برای رفع معضله چوکی ولایت بلخ به کابل طلبید و برای انجام موفقانه کار اول او را مانند سایر تیکه دران و نخبگان اقوام غیر پشتون احتیاطا خصی کرده در چوکی انتظاری ولایت بلخ نشاند.
گرچه دکتوران جراج در مورد خصی کردن او نظر موافق نداشتند چون وی در شبانه روز بیست و سه ساعت را در خواب سپری میکند و اصلا خطری از جانب او متوجه حکومت شده نمی تواند.
اما بهر صورت او حالا خصی شده و آماده نشستن یا خوابیدن بر کرسی ولایت بلخ است مشروط بر اینکه استاد عطا حاضر شود کرسی ولایت را رها کند که این امر آدم را بیاد داستان موش و گربه عبید زاکانی می اندازد :
عبید زاکانی حکایت میکند که موشان از دست ظلم و بیدادگری گربه ظالم به ستوه آمده در صدد چاره جویی گشتند و بالاخره بعد از تعمق فراوان به این نتیجه رسیدند که باید زنگوله بزرگی به گردن گربه آویزان کنند تا او دیگر نتواند موشان بیچاره را غافلگیر کند.
همه ازین فکر عالی به وجد آمده در پی عملی کردن آن شدند ، یکی وظیفه تهیه زنگوله را به گردن گرفت و دیگری پیدا کردن گردن بند را و سومی وظیفه وصل زنگوله با گردن بند را اما ناگهان موشکی جهان دیده و سالخورده ای رو به سوی دیگر موشان گشتانده گفت :
بسیار خوب یکی وظیفه تهیه زنگوله را عهده دار شد و دیگری از گردن بند را و دیگری هم وصل زنگوله به گردن بند را اما حالا کدام مردی پیدا خواهد شد که این گردن بند و زنگوله را به گردن گربه ببندد ؟
حالا هم یکی از موفقیت پلان ایشچی به وجد آمده گوشچی را پیدا کرد و بعد از ناکامی او دیگری خوابچی را از لندن پیدا کرد و به کابل آورد و باز هم دیگری او را خصی کرده آماده لمیدن بر کرسی ولایت بلخ ساخت اما حالا باید سوال همان موش سالخورده و جهان دیده را درین باب نیز تکرار کرده پرسید که :
حالا کدام مردی پیدا خواهد شد که شکستن دندان هایش به گردن گرفته و حاضر شود استاد عطا را از چوکی ولایت بلخ به پائین بیاورد ؟
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

متفــکر ســوم پیــدا شــد

جنــاب شــهزادگــل آریوبــی از طــرف متفــکر دوم به حیــث متفــکر ســوم برســمیت شــناخــته شــد !
جلالتماب اشرف غنی ازینکه بالاخره موفق به یافتن جانشین برحق برای دریافت لقب علمی شان دومین مغز متفکر جهان گردید اظهار خرسندی و رضایت کرد.
جناب ایوبی که جوان مستعد و پر تلاش است از آوان کودکی و نوجوانی به تاریخ علم مخابرات و خدمات نامه رسانی نهایت علاقمند بود که با انگیزه همین عشق و علاقه فراوان به این علم توانست به کمک یک دانشگاه بزرگ امریکایی در مورد تاریخ علم مخابرات افغانستان تحقیقات علمی را آغاز کند و در نتیجه به کشف بزرگ و بی نظیری در آن ساحه دست یابد.
جناب ایوبی که اکنون در سمت وزیر مخابرات افغانستان اجرای وظیفه میکند با این کشف بزرگ و بی نظیرش که در افغانستان حدود یک ونیم ملیون قرن پیشتر یعنی در زمان سلطنت امیر شیر علیخان خدمات پستی وجود داشته نه تنها تاج طلایی بر سر خدمات مخابراتی افغان گذاشته و چشم حریفان منطقه و جهان را کور کرده بلکه مورخان معاصر افغان را نیز از خواب غفلت بیدار کرده و ایشان را متوجه اشتباه بزرگ و نا بخشودنی شان گردانیده است.
چونکه همه مورخین افغانی تا کنون از تاریخ سلطنت امیر شیر علیخان اطلاع درست در دست نداشتند و می پنداشتند که وی در قرن نوزده در افغانستان حکومت کرده است واقعا که خیلی جای خجالت و شرمساریست.
حالا از برکت کشفیات این ابرمرد بزرگ و متفکر سوم افغان افغانستان دیگر صاحب تاریخ و تمدن پنجهزار ساله نه بلکه افتخار تاریخ یک ونیم ملیون قرنی را دارا می باشد !
شاید زمانیکه انسان های اولیه در قاره افریقا و اروپا در مغاره های کوه ها زندگی حیوانی داشته و از شکار حیوانات امرار حیات میکردند امیر شیرعلیخان بر تخت سلطنت کابل جلوس فرموده و از همه امکانات زندگی مدرن و متمدن آن روز بهره مند بوده است.
اما افسوس که در زندگی هیچ چیزی حالت ثابت نداشته و همه چیز در حال تغیر و تحول است امروز که اروپایی ها از تسخیر کره زمین فارغ شده و در صدد فتح سیارات دیگر هستند ما دوباره در مغاره های کوه پناه می بریم و در همانجا هم چیزی برای خوردن نداریم.
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی