با درنظرداشت نارضایتی و آزردگی شدید ازبک ها و هزاره ها، اشرف غنی احمدزی و حامیان اش اینبار با عطامحمدنور و جنرال رازق قندهاری، دو پایگاه ملی، مقتدر و مردمی که در دو سمت از افغانستان واقع اند، طرف شده است

عملکردهای نفاق افکنانه، تبارگرایانه و استبدادجویانه اشرف غنی احمدزی، حکومت وحدت ملی را در آستانه یک انقلاب بزرگ ملی و مردمی ضد دولتی قرار داده است.

ناخشنودی و عدم رضایت وقناعت اقوام شریف، برابر و برادر افغانستان از حکومت وحدت ملی باعث ایجاد یک فاصله بزرگ و خطرناک میان ملت و حکومت شده است. از اینرو ملت آزادیخواه افغانستان بی صبرانه در انتظار یک حرکت خودجوش ملی و مردمی به سر می برند.

این فاصله بزرگ و خطرناک میان ملت و حکومت وحدت ملی زمانی ایجاد شد که اشرف غنی احمدزی طبق آجندای تبار پرستانه اش، جنرال دوستم رهبر قوم ازبک را تبعید کرد، برای کُشتار و قتل عام هزاره های مظلوم و بی دفاع از انتحار و انفجار کار گرفت، حس تعصب پروری و برتری جویی را میان قوم پشتون تحت نام غلزایی و درانی بکار برد و بزرگان و رهبران قوم تاجیک را یکی پی دیگری سلب صلاحیت، برکنار و حتی حذف فیزیکی نمود.

با درنظرداشت نارضایتی و آزردگی شدید ازبک ها و هزاره ها، اشرف غنی احمدزی و حامیان اش اینبار با عطامحمدنور و جنرال رازق قندهاری، دو پایگاه ملی، مقتدر و مردمی که در دو سمت از افغانستان واقع اند، طرف شده است.

اشرف غنی احمدزی با محاسبه نادرست و خصومت آمیز اش، علیه نور بلخ و جنرال قندهاری سر دشمنی اش را تنها با این دو شخصیت نه بلکه با اقوام پشتون و تاجیک افغانستان، دشمنی و ستیزه جویی را آغاز نموده است.

اشرف غنی احمدزی غافل از این است که مهمترین پایه های حکومت وحدت ملی، یکی تحت سلطه نور بلخ و دیگر اش تحت سلطه جنرال قندهاری قرار دارد. در پهلوی این دو پایگاه ملی و مقتدر، شخصیت های تاثیر گذار مشرقی، جنوبی و غربی افغانستان نیز در کنار و حمایت این دو پایگاه، ایستاده اند یعنی نارضایتی این جریان بزرگ ملی و مردمی، خیلی به سادگی توان آغاز یک انقلاب بزرگ ضد دولتی را دارد که آنگاه توان مدیریت و مهار آن از عهده اشرف غنی احمدزی و حامیان بین المللی اش، بیرون خواهدبود.

رحیمی

Advertisements