گیلانی حقیقت گفته است

واقعیت اینست که رهبری تروریزم طالبانی در اواخر دوران حکومت کرزی از شورای کویته به ارگ کابل انتقال داده شد. اتاق فکر طالبانیزم در حال حاضر در ارگ کابل فعال است نه در شورای نام نهاد کویته و یا وزیرستان شمالی. افزون بر آن با آوردن حکمتیار از زیر زمینی های کمپ شمشتو، شورای تروریستی و انتحاری پشاور و اتاق فکر حکمتیار و آی اس آی به ارگ کابل انتقال یافت.
آی اس آی رهبری این اتاق فکر تروریستی را از اسلام آباد مدیریت می کند. چنانچه ما هر روز فکر آی اس آی را از دهان حکمتیار می‌شنویم. هزاران تروریست وابسته به آنها عفو میشوند و وارد شهر و ده و نهاد های دولتی میشوند.

آیا جناب گیلانی دروغ می گوید؟

هارون امیر زاده